Základní finanční instrumenty

Základní investiční nástroje

Trhy peněz

Běžné účty představují rozhodně tu nejbezpečnější investici, pokud nebudeme zohledňovat znehodnocení vkladu růstem cenové hladiny. Peníze máme v bance kdykoli k dispozici a můžeme je použít k okamžité potřebě. Takovou potřebou mohou být např. náklady na provoz domácnosti, auta, školné apod. Za tímto účelem má uložení peněz na běžném účtu rozhodně své opodstatnění. Peníze, o kterých víme, že je nebudeme potřebovat výhledově během několika měsíců můžeme uložit na termínované vklady, které nám poskytnou vyšší úročení, než běžné účty. Na druhou stranu, za vyšší úrok již „platíme“ závazkem, že po dobu trvání vkladu peníze nebudeme vybírat. Své peníze sice můžeme vybrat kdykoli, ale pokud by to bylo před ukončením dohodnutého trvání vkladu, může nám banka naúčtovat sankci za předčasné ukončení vkladu. Jak bychom ale měli nakládat s penězi, o kterých víme, že je nebudeme potřebovat déle než rok?

Dluhopisy

Peníze, které můžeme odložit na dobu delší než jeden rok již můžeme směle zhodnocovat prostřednictvím tzv. nástrojů kapitálového trhu. Mezi takové nástroje patří především dluhopisy a akcie.

Dluhopisy patří mezi konzervativní investiční nástroje, které držitelům většinou přináší pravidelnou úrokovou platbu.
Jedná se o cenný papír, který představuje závazek dlužníka splatit vypůjčenou částku a v pravidelných obdobích vyplácet majitelům dluhopisů předem stanovený úrok. Ten bývá nejčastěji vyjádřen jako určité procento z jistiny dluhopisu. Může se definovat ve formě konstantní úrokové sazby nebo být odvozen od krátkodobé standardizované úrokové míry (např. 6ti měsíční PRIBOR) atd. Existují také dluhopisy, které pravidelné kuponové platby nevyplácí a celý očekávaný výnos je zohledněn přímo v jejich ceně.

Výkonnost dluhopisových nástrojů významně ovlivňují dva faktory – pohyby úrokových sazeb a doba do splatnosti dluhopisu. Tržní cena dluhopisů závisí na vývoji úrokové míry (je mu nepřímo úměrná). Obecně platí, že s neočekávaným růstem úrokových sazeb klesají tržní ceny pevně úročených dluhopisů a naopak – s neočekávaným poklesem sazeb ceny pevně úročených dluhopisů rostou. Zároveň platí, že dluhopisy s delší dobou do splatnosti jsou více citlivé na změny úrokových sazeb než dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti. Kolísání tržní ceny dlouhodobých dluhopisů je výrazně vyšší. Dluhopisy se splatností do jednoho roku jsou využívány jako nástroje peněžního trhu.

Dalším důležitým parametrem je důvěryhodnost dlužníka (emitenta dluhopisů), která se přenáší do pravděpodobnosti, s jakou emitent dluhopisu dostojí svým závazkům v podobě platby kupónů a jistiny. Znamená to, že firemní dluhopis, který je zpravidla považován za rizikovější než dluh vlády, nabízí vyšší výnos. Při investicích do dluhopisů je tedy nutné přednostně sledovat aktuální výnos, úrokovou citlivost ve vztahu k očekávanému vývoji úrokových sazeb, kreditní a popřípadě měnové riziko.

Dluhopisy patří mezi základní prvky většiny investičních strategií. Představují stabilizační složku, jejímž cílem je dosahovat výnosů vyšších než nabízí termínované vklady a současně nevystavovat portfolio riziku výrazného kolísání cen, které je spojeno především s akciovými trhy.

Akcie

S akciemi si většina investorů spojuje dvě základní vlastnosti. V delším investičním horizontu se jedná o nejvýnosnější základní finanční aktivum. Tento fakt lze nejlépe dokumentovat srovnáním dlouhodobých historických výkonností akcií se zhodnocením jiných finančních nástrojů, zejména pevně úročených cenných papírů (ať už krátkodobých nebo dlouhodobých), které představují druhou hlavní skupinu základních finančních aktiv. Vyšší výnos akcií je dosažen díky tomu, že toto aktivum je jako jediné přímo spojené s tvorbou nových hodnot (tj. investor se přímo podílí na vytvořeném novém zisku a růstu společností). Druhou dobře známou vlastností je, že ve srovnání s ostatními finančními aktivy vývoj kurzů akcií podléhá v krátkém období největším výkyvům a s investicí do těchto cenných papírů je tak spojeno větší riziko než je tomu například u investic do pevně úročených nástrojů. Vyšší potenciální výnos akcií musí tedy zároveň kompenzovat i podstoupené vyšší riziko, jinak by investoři kupovali méně riziková aktiva se stejným výnosem (správné ocenění jednotlivé akcie v sobě tuto prémii za podstoupené riziko vždy obsahuje).

Zhodnocení akciových kurzů se v delším investičním horizontu odvíjí primárně od schopnosti jednotlivých společností zlepšovat své finanční ukazatele (zejména volné cash flow, resp. čistý zisk na akcii). Při stabilních úrokových sazbách v ekonomice a nezměněném očekávaném budoucím růstu společnosti je zpravidla zhodnocení akcie společnosti blízké růstu čistého zisku (resp. růstu vytvářeného volného cash flow). Odlišný růst výše zmíněných finančních ukazatelů společnosti je zpravidla také primární faktorem, kterým lze vysvětlit rozdíl v minulém zhodnocení akcií dvou různých společností.

Druhým faktorem, který výrazně ovlivňuje zhodnocení akcií, je úroveň úrokových sazeb v ekonomice, resp. trend vývoje úrokových sazeb. Rostoucí úrokové sazby mají tendenci zatraktivnit méně riziková, pevně úročená finanční aktiva a vede k požadování vyššího výnosu investory, což zákonitě vede také k nižším úrovním ocenění akcií. V takovém případě bývá zpravidla zhodnocení akcie v delším období nižší než je růst jejích výše zmiňovaných finančních ukazatelů, protože část tohoto potenciálního zhodnocení bude eliminována v důsledku nižšího následného ocenění akcií. V případě klesajících úrokových sazeb je tomu naopak, dlouhodobé zhodnocení akcie bude zpravidla vyšší než je růst jejích finančních ukazatelů.

Do akcií investoři ukládají spíše prostředky, o kterých předpokládají, že je budou používat až za několik let (obvykle se doporučuje pět let a více). Proto se akciové nástroje využívají pro tvorbu dlouhodobých rezerv, zpravidla v kombinaci s jinou, méně rizikovou složkou.

Na tomto místě je vhodné zmínit také měnové riziko. Pokud investor nakupuje cenné papíry v jiné měně, než je ta, ve které má své hlavní příjmy a závazky (v roce 2008 je to tedy pro české investory a investorky česká koruna), pak je nutné v kalkulacích o očekávaném riziku započítat také možné změny kurzu domácí měny vůči měnám zvolených zahraničních aktiv. Nepříznivý měnový vývoj totiž může zcela převážit zisky plynoucí z držby samotného cenného papíru. Tento vztah platí samozřejmě i opačně.

Kolik při investování zaplatím

Kolik při investicích zaplatím?

Všechny formy investování s sebou nesou určité náklady. Asi by bylo bláhové domnívat se, že při nákupu investičního instrumentu již za nic dalšího nebudu platit. Jinak řečeno, “maker“ produktu či jeho distributor si za poskytnutou službu nebo produkt účtuje různé poplatky.

Poplatky mohou mít různou formu, v závislosti na daném produktu a distribučním kanálu, prostřednictvím kterého si ho kupujeme. 

V praxi se setkáme se třemi základními poplatky:

Vstupní poplatek neboli poplatek za nákup cenného papíru – jedná se o poplatek, který si tvůrce produktu nebo distributor účtuje za nákup cenného papíru a souvisí s náklady na distribuci produktu nebo náklady trhu na kterém je obchod realizován. Zpravidla bývá vyjádřen procentní částkou, v některých případech s určením případného minima nebo naopak stropu.

Poplatek za správu neboli poplatek za obhospodařování (management fee) – vyjadřuje náklady správce nebo tvůrce produktu spojené s vlastním obhospodařováním portfolia cenných papírů nebo fondu, tvorbu investiční strategie, výběr vhodných titulů do portfolia či fondu.

Výstupní poplatek neboli poplatek za prodej cenného papíru – jedná se o poplatek, který si tvůrce produktu nebo distributor účtuje za odkup (prodej) cenného papíru a souvisí s náklady trhu na kterém je obchod realizován. Zpravidla bývá vyjádřen procentní částkou, v některých případech s určením případného minima nebo naopak stropu.

Kolik stojí správa aktiv?

Hovoříme-li o Správě aktiv (Asset management) je nutné říci, že tato „služba“ je zcela individualizovaná, a tím i její poplatky za správu. Závisí na mnoha faktorech, jako je objem aktiv, rizikový profil investičního portfolia, konkrétní správce atd.

Poplatek za správu může mít i různé formy:

Fixní fee – např. jako procento z objemu spravovaných aktiv, nebo pevně stanovená částka,

Variabilní fee – stanovený procentem z výnosu majetku – např. procento z částky, o kterou výnos portfolia za kalendářní rok překonal předem stanovený benchmark.

Kombinace fixního a variabilního fee – jedná se o nejčastější způsob účtování nákladů za správu aktiv (např. 1,2 % z objemu spravovaných aktiv + 25 % z částky, o kterou výnos portfolia za kalendářní rok překonal předem stanovený benchmark).

Se správou aktiv mohou souviset další služby, jejichž poplatky mohou být stanoveny individuálně. Jedná se například o poplatek za služby související se správou a úschovou cenných papírů (tzv. custody fee). Další jednotlivé služby (inkaso kupónu, dividendy) zpravidla bývají stanoveny ve standardním sazebníku obchodníka s cennými papíry či banky.
Etika investování

Subjekty pohybující se na finančních trzích, tedy banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé a další nabízejí svým klientům – investorům, celou řadu investičních produktů a služeb. Toto činí podle platných zákonů a pod dohledem regulatorního orgánu, kterým je Česká národní banka.

Hovoříme-li o investování, je nutné si uvědomit že se jedná o velmi složitou problematiku. V určitých oblastech však legislativa dostatečně kapitálový trh neupravuje či nejsou regulátorem stanoveny závazné postupy, a výklad zákona nemusí být vždy dostatečně jasný a jednoznačný. Je tedy v zájmu všech účastníků trhu, nejen subjektů nabízejících investiční služby a produkty, ale především v zájmu klientů - investorů, aby existovala určitá dobrovolná pravidla vymezující hranice férového chování pro jejich získávání.

Na českém kapitálovém trhu velmi aktivně působí profesní sdružení Asociace pro kapitálový trh (AKAT ČR). Na počátku roku 2008 došlo k jeho sloučení s profesní organizací Asociace fondů a aset managementu ČR (AFAM ČR). Svými aktivitami a samo-regulačními předpisy rozvíjí povědomí, znalost a důvěryhodnost v oblasti kolektivního investování a individuální správy aktiv. Dbá na profesionalitu a poctivost při správě cizího majetku a korektní přístup k investorům a klientům fondů.

V rámci tohoto profesního sdružení byl vytvořen Etický kodex obsahující dobrovolná pravidla chování a jednání členů – účastníků trhu. Tvoří ho souhrn pravidel, principů, zásad a norem upravujících poskytování investičních a souvisejících služeb ze strany členů a stálých partnerů AKAT. Obsahuje i normy a požadavky na chování a jednání, které v kombinaci s uvedenými pravidly mají za cíl zlepšit etické chování a obchodní kulturu na trhu a zároveň podpořit rovnocenné postavení jeho jednotlivých účastníků. Jeho záměrem je také vytvoření základní ochrany zákazníků a úprava korektních vztahů mezi jednotlivými účastníky finančního trhu.

Proč investovat

Každý z nás vytváří postupně určitou peněžní rezervu. Tato rezerva má různé důvody svého vzniku a může mít i různé podoby. Někdo spoří na novou pračku, někdo na byt, jiný se připravuje na důchodový věk, a tak odkládáme část svých výdajů do budoucna. Podoba takové rezervy může být velmi různorodá. Nemusí se vždy jednat o pár korun odložených do hrníčku, řada lidí stále věří hotovým penězům a ty pak „skladuje“ v hotovosti různou formou, doma nebo v trezoru v bance.

Tou bezpečnější možností jsou pochopitelně banky a různé formy bankovních vkladů. Jsou to finanční prostředky uložené přímo na běžných účtech, vkladních knížkách, nebo na spořících účtech či termínovaných vkladech. I tady je nabídka poměrně velmi pestrá a už dnes jsou klienti finančních ústavů běžně informováni o tom, že kromě standardních termínovaných vkladů na různé doby splatnosti také existují vklady, jejichž výnos se může odvíjet od vývoje konkrétního zvoleného trhu, například od vývoje české koruny vůči euru nebo třeba vývoje evropských akciových indexů.

Držet peníze na vkladech v bankách je velmi využívanou formou uchování finančního majetku. Je to rozumné? Proč by tomu tak nemělo být? Jaký je základní cíl toho, proč lidé investují? Odpověď na tyto otázky je poměrně jednoduchá. Ceny zboží a služeb nejsou konstantní, naopak se velmi rychle mění. Změny ve vývoji cen (např. inflaci) poznáme jednoduše na vlastní peněžence anebo sofistikovaně prostřednictvím indexu spotřebitelských cen a jeho meziročních, případně měsíčních změn.

Základním cílem každého investování je růst cen minimálně překonat. Peněžní rezervy v hotovosti nebo na účtech v bankách obvykle nepřináší dostatečné zhodnocení nad úroveň inflace a ve skutečnosti takto uložené prostředky ztrácí na hodnotě. To je jeden z hlavních důvodů, proč se obvykle klienti finančních ústavů poohlížejí po dalších možnostech zhodnocení svých rezerv.

České akcie :
Kde koupit akcie české a z celého světa v Čechách a na Slovensku : online u Brokerjet Praha na burze Praha Frankfurt Xetra München Berlin Stuttgart New York Nyse Nasdaq :
Konto na akcie , broker akcií z Prahy a světa , burza Praha grafy s indikátory brokerjet.cz

ČEZ A.S. = WKN 887832     nákup + prodej + graf = burza Frankfurt     ČEZ   ISIN : CZ 0005112300   IČO : 45274649   BIC : BAACEZ     fundament

Komerční Banka A.S. = WKN 888040     nákup + prodej + graf = burza München     KOMERČNÍ BANKA   ISIN : CZ 0008019106   IČO : 45317054   BIC : BAAKOMB     fundament

Český Telekom A.S. = Telefonica O2 C.R. = WKN 894087     nákup + prodej + graf = burza München     ČESKÝ TELECOM   ISIN : CZ 0009093209   IČO : 60193336   BIC : BAATELEC     fundament

Zentiva N.V. = WKN A0B5ZZ     nákup + prodej + graf = burza Frankfurt     ZENTIVA   ISIN : NL 0000405173     BIC : BAAZEN     fundament

Philip Morris Č.R. A.S.= WKN 887834     nákup + prodej + graf = burza München     PHILIP MORRIS Č.R   ISIN : CS 0008418869   IČO : 14803534   BIC : BAATABAK     fundament

Unipetrol A.S. = WKN 908890     nákup + prodej + graf = burza München     UNIPETROL   ISIN : CZ 0009091500   IČO : 61672190   BIC : BAAUNIPE     fundament

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen A.G. = WKN 909943     nákup + prodej + graf = burza Frankfurt     ERSTE BANK   ISIN : AT0000652011     BIC : BAAERBAG     fundament

ČESKÉ AKCIE   grafy 10 let   fundamentální analýza   zisk EPS , P/E = KGV   dividendy   PX 50 index PX50
Když se neobjeví všechny grafy - kliknout AKTUALISOVAT - ale s DSL jde perfekt        
6 měsiců grafy

Výhodné ceny akcií 20.3.2008 byly by : Telefonica O2 323 Kč, CEZ 730 kc , Erste Bank 957 Kč , Komercni Banka 2945 Kč , Philip Morris 5160 Kč , Unipetrol 259 Kč , Zentiva 405 Kč - za tyto ceny bylo by dobré je koupit , jestli firma zvyšuje letos zisk. Výhodné je P/E 10 , ale podnik musí míti před sebou růst zisku. U P/E 15 začíná býti akcie dražší. Předražené akcie jsou s P/E 20.

Fundament analýza aktualizována 20.3.2008 :

Fundamentals

zisk

EPS

v euro

 

 

  asi

  asi

  asi

eps růst

20.3.P/E

dividenda

dividendy

českých akcií

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2008

10.1.KGV

2008 %

2008 euro

Telefonica O2

0,44

0,84

0,57

0,68

0,88

1,27

1,33

1,44

+5%

15,7

8,3%

1,66

ČEZ

0,47

0,33

0,74

1,05

1,66

2,87

3,38

3,73

+17%

16,8

3,5%

1,68

Erste Bank

1,18

1,62

2,28

2,96

2,96

3,76

4,47

5,47

+18%

9,8

2,5%

0,93

Komerční Banka

7,98

8,19

8,22

8,21

8,49

11,57

12,49

13,71

+8%

13,4

4,9%

7,62

Philip Morris

69,8

76,7

45,7

36,3

25,16

22,76

20,27

24,63

-9%

12,5

7,5%

21,35

Unipetrol

1,15

0,92

0,98

0,69

1,09

1,02

1,03

1,11

+1%

10,1

2,4%

0,25

Zentiva N.V.

  ? 

  ? 

1,35

1,53

1,78

1,59

2,00

2,50

+25%

22,8

0,9%

0,35

Údaje bez záruky jsou převzaté z www.onvista.de - kennzahlen. Pro aktuální P/E = KGV kliknouti jméno firmy v tabulce vlevo.
Fundamentální hodnoty českých akcií v korunách : P/E , P/B , zisk , dividendy , na stránkách
České spořitelny v PDF


Český Telekom = Telefonica O2 C.R. = WKN 894087     ISIN : CZ 0009093209   IČO : 60193336   BIC : BAATELEC    
München
 


ČEZ A.S. = WKN 887832     ISIN : CZ 0005112300   IČO : 45274649   BIC : BAACEZ    
Frankfurt
 


Erste Bank der Österreichischen Sparkassen = WKN 909943     ISIN : AT0000652011     BIC : BAAERBAG    
Frankfurt
 


Komerční Banka = WKN 888040     ISIN : CZ 0008019106   IČO : 45317054   BIC : BAAKOMB    
München
 


Philip Morris ČR = WKN 887834     ISIN : CS 0008418869   IČO : 14803534   BIC : BAATABAK    
München
 


Unipetrol = WKN 908890     ISIN : CZ 0009091500   IČO : 61672190   BIC : BAAUNIPE    
München
 


Zentiva = WKN A0B5ZZ     ISIN : NL 0000405173     BIC : BAAZEN    
Frankfurt
 
Zelená křivka je exponenciální klouzavý průměr kurzů posledních 200 dní = EMA 200.


Czech traded index     WKN/ID 621472     Symbol C1TX     Familie CECE     obsahuje 7 hlavních českých akcií :
Český akciový index
      WKN 072644     Symbol CTE.EAI     ISIN AT0000726443
CESKY TELECOM , CEZ , ERSTE BANK , KOMERCNI BANKA , PHILIP MORRIS , UNIPETROL , ZENTIVA

Zelená křivka je exponenciální klouzavý průměr bodů posledních 200 dní = EMA 200

            Evropa akcie evropské akcie :
Akcie britských a amerických bank se hodí pro jejich dividendy lépe než pojištění, spoření, obligace, nebo úroky z vkladu. Jestli akcie nerostou, nebo klesly kurzy na polovinu , je to výhoda , ze se mohou levně dokoupit. Presto kapitál v nich neubývá, ale za 10 bude více než dvojnásobný a stejně tak i dividendy.

Siemens wkn 723610    fundament
Iberdrola wkn A0M46B   
fundament
Tesco wkn 852647   
fundament
Banco Santander wkn 858872   
fundament
Barclays wkn 850403   
fundament
HBOS wkn 677485   
fundament
Royal Bank of Scotland wkn 865142   
fundament

Gildemeister wkn 587800    fundament
Elexis wkn 508500   
fundament
Adidas wkn 500340   
fundament
Daimler Mercedes wkn 710000   
fundament
Vossloh wkn 766710   
fundament
Demag Cranes wkn DCAG01   
fundament
Rheinmetall wkn 703000   
fundament
Solon wkn 747119   
fundament

 

USA akcie americké akcie :
Akcie britských a amerických bank se hodí pro jejich dividendy lépe než pojištění, spoření, obligace, nebo úroky z vkladu. Jestli akcie nerostou, nebo klesly kurzy na polovinu , je to výhoda , ze se mohou levně dokoupit. Presto kapitál v nich neubývá, ale za 10 bude více než dvojnásobný a stejně tak i dividendy. Dlouhodobě jsou jistější akcie za libry z Britanie než akcie za dolar z USA.
Tuto dekádu by nemel Evropan ztrácet každý rok -10% s americkými akciemi pro stálý pád dolaru, ale vyhnouti se měnovému riziku a omezit se jen na akcie z Evropy.

Bank of America ( BAC ) wkn 858388    fundament
Citigroup ( C ) wkn 871904   
fundament
Wells Fargo ( WFC ) wkn 857949   
fundament
Honeywell ( HON ) wkn 870153   
fundament
United Technologies ( UTX ) wkn 852759    
fundament

Dow Jones index   ISIN : US2605661048   INDU.DJI

Nasdaq 100 index   ISIN : - - -   NDX.X.NQI

DAX index   ISIN : DE0008469008   DAX.ETR

Tec DAX index   ISIN : DE0007203275   TDXP.ETR

FTSE 100 index   ISIN : GB0001383545   UKX.ISE

Český index   ISIN : AT0000726443   Symbol CTE.EAI


Dnešní růst kurzu JEDNOTLIVÝCH AKCIÍ v indexech,
po kliku na jméno firmy : graf akcie = chart a fundament.analýza = kennzahlen :
DAX
DAX 30 30 jednotlivých akcií
SDAX
SDAX 50 50 jednotlivých akcií
MDAX
MDAX 50 50 jednotlivých akcií
TecDax
TecDAX 30 30 jednotlivých akcií
Dow Jones
Dow Jones 30 30 jednotlivých akcií
Nasdaq = 2 strany
Nasdaq 100 100 jednotlivých akcií
FTSE = 2 strany
FTSE 100 100 jednotlivých akcií
Eurostoxx
Eurostoxx 50 50 jednotlivých akcií
PX Č.R.
PX 8 8 jednotlivých akcií

Nejlepší akciové fondy světa dlouhodobě :

1 rok DJ EO STOXXSM Select Divi.30EX Inhaber-Anteile
EXSG , wkn 263528 , ISIN DE0002635281 , burza Xetra , vstupní poplatek 2% , minimum 1000 euro

1 rok DekaLux-MidCap TF / Inhaber-Anteile A o.N.
wkn 986354 , ISIN LU0075131606 , burza Frankfurt , vstupní poplatek 1,93% , minimum 1000

rok DJ EO STOXXSM Select Divi.30EX Inhaber-Anteile EXSG , wkn 263528 , ISIN DE0002635281 , burza Xetra , vstupní poplatek 2% a poplatek 0,3% ročně , manager fondu Henning Gebhardt , minimální vklad 1000 euro
2008/2 obsahuje fond akcie : 4,5% RWE AG STAMMAKTIEN ... 4,4% ENI S.P.A. AZIONI NOM... 4,4% BELGACOM S.A. ACTION... 4,1% CASINO,GUICHARD-PERR... atd. Akcie 25,4% Německo ... 23,6% Francie...10,9% Nizozemsko...9,9% Irsko...9,8% Itálie...7,7% Belgie...5,8% Rakousko atd.
Roční růst v euro : 2007 -3% , 2006 +32% , 2005 +23%. Založen 2005.

1 rok DivDAX ex / Inhaber-Anteile EXSB , wkn 263527 , ISIN DE0002635273, burza Xetra , vstupní poplatek 2% a poplatek 0,3% ročně , minimální vklad 1000 euro
2008/2 obsahuje fond akcie : 10,6% BAYER AG INHABER-AKTI...10,4% E.ON AG INHABER-AKTIE...10,1% RWE AG STAMMAKTIEN ...4,7% DEUTSCHE POST AG NA...4,3% THYSSENKRUPP AG INHA...4,2% DEUTSCHE BÖRSE AG N.. atd. Akcie ze 100% Německo.
Roční růst v euro : 2007 +25% , 2006 +24% , 2005 +29%. Založen 2005.

1 rok BALZAC UMBRELLA IND.-GERMANY Actions au Port. BAJ1 , wkn 588766 , ISIN FR0000018020 , burza München , vstupní poplatek 2,5% a poplatek 0,5% ročně , minimální vklad 0
2008/2 obsahuje fond akcie : 10,1% SIEMENS AG NAMENS-AK...9,9% E.ON AG INHABER-AKTIE...7,5% DAIMLER AG NAMENS-AK...7,2% ALLIANZ SE VINK.NAMEN...5,3% BASF AG NAMENS-AKTIE...5,2% DEUTSCHE BANK AG NA...4,9% DEUTSCHE TELEKOM AG.. .4,7% RWE AG STAMMAKTIEN ...4,7% BAYER AG NAMENS-AKTI.. atd. Akcie ze 100% Německo.
Roční růst v euro : 2007 +26% , 2006 +26% , 2005 +31% , 2004 +17% , 2003 +78%.

1 rok DekaLux-MidCap TF / Inhaber-Anteile A o.N. wkn 986354 , ISIN LU0075131606 , burza Frankfurt , vstupní poplatek 0% a poplatek 1,91% ročně , minimální vklad 1000 euro
2008/2 obsahuje fond akcie : mnoho malých pozic akcií , vždy méně než 3% portfolia : 3,1% VESTAS WIND SYSTEMS ...2,3% ADVANCED METALLURGIC...1,9% AXIS COMMUNICATIONS A...1,8% WELLSTREAM HOLDINGS ...1,8% RAYSEARCH LABORATORI... 1,8% BLACK EARTH FARMING .. . Akcie z 15,8% Velká Britannie...12,3% Německo...9,6% Švédsko...7,8% Nizozemsko...6,8% Norsko...5,9% Švýcarsko...5,1% Francie...4,3% Řecko...4,2% Dánsko...3,7% Španělsko atd.
Roční růst v euro : 2007 +26% , 2006 +36% , 2005 +44% , 2004 +15% , 2003 +52%.


Dobré certifikáty , dobrý certifikát , co je dobré , kdo je dobry :
Certifikát na index DAX s připisováním dividend do jeho hodnoty , 1 rok
Bayer.Hypo- und Vereinsbank AGDivDax Indexzertifikat wkn HV0ED7 , ISIN DE000HV0ED72 , burza Frankfurt , spread 0,19% , žádný vstupní ani roční poplatek , jen poplatek za nákup na burze a spread.
Roční výkonnost v euro : 2007 +27% , 2006 +28% , 2005 +31%. Založen 2005.

Certifikát na 10 německých akcií s nejvyšší dividendou , 1 rok
SGA Société Générale Acc. N.V.Div.Stars Germany Zertifikat wkn SG0EDK , ISIN DE000SG0EDK6 , burza Stuttgart , spread 0,5% , žádný vstupní ani roční poplatek , jen poplatek za nákup na burze a spread.
Roční výkonnost v euro : 2007 +35% , 2006 +25% , 2005 +30% , 2004 +12%. Založen 2004.

Spread = rozdíl mezi prodejním kurzem certifikátu na burze a kurzem , za který banka vydávající certifikát jej vezme zpátky , nebo rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou certifikátu.


Nejlepší akciové fondy USA :

1 rok Harbor International Instl     HAINX     minimální investice 50 tisíc dolaru     vstupní poplatek 0,85%
2008/2 obsahuje fond akcie : Petroleo Brasileiro Sa Petrobras 3.97%...ABB Ltd 3.37%...Companhia Vale do Rio Doce 2.25%...Linde 2.10%...Novo Nordisk 2.07%...Bco Bradesco Sa 2.05%...BHP Billiton 1.94%...Nestle 1.92%...Axa 1.81%...Diageo 1.69%... Telefonica 1.65%...Banco Santander 1.59%...atd.
Roční performance v dolaru : 2007 +15% , 2006 +22% , 2005 +16% , 2004 +15% , 2003 +34%.

1 rok MainStay ICAP International I     ICEUX     minimální investice 5 milionu dolaru     vstupní poplatek 0,8%
2008/2 obsahuje fond akcie : Roche Holding 4.83%...Total SA 4.74%...Vodafone Group 4.65%...Allianz SE 4.25%...NTT DoCoMo 4.14%...Prudential 3.86%...Novartis AG 3.81%...British Sky Broadcasting 3.74%...Siemens 3.48%...EDP-Energias de Portugal 3.43%... UniCredito Italiano 3.32%...WPP Grp 3.28%...Merck KGaA 3.27% ...atd.
Roční performance v dolaru : 2007 -2% , 2006 +16% , 2005 +10% , 2004 +24% , 2003 +36%.

1 rok BlackRock EuroFund I     MAEFX     minimální investice 2 miliony dolaru     vstupní poplatek 1%
2008/2 obsahuje fond akcie : Vodafone Grp. 4.12%...Royal Dutch Shell 4.02%...Nestle 3.75%...Daimler 3.24%...TOTAL 3.18%...Deutsche Telekom 3.13%...Banco Santander 2.91%...Novartis 2.88%...Eni 2.85%...Siemens 2.84%...Anglo American 2.77%... Unilever 2.71%...atd.
Roční performance v dolaru : 2007 -8% , 2006 +16% , 2005 +8% , 2004 +17% , 2003 +29%.

1 rok Laudus International MarketMasters Inv     SWOIX     minimální investice 2.500 dolaru     vstupní poplatek 1,57%
2008/2 obsahuje fond akcie : Vale Overseas Limited 1.41%...BHP Billiton, Ltd. 1.17%...Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 1.08%...UBS 1.08%...Rio Tinto PLC 1.00%...GlaxoSmithKline 0.94%...Daiwa Securities Grp 0.94%...Noble Corporation 0.90%... Weatherford International Inc. 0.86%...Transocean Incorp. 0.85%...Credit Suisse Grp 0.83%...Schlumberger Ltd. 0.83%...Novartis 0.82%...atd.
Roční performance v dolaru : 2007 +12% , 2006 +10% , 2005 +20% , 2004 +17% , 2003 +41%.


Nejlepší české fondy a nejlepší čeští manažeři fondů : Pavel Fuchs Jiří Lengál Jaroslav Krabec
noví a staří čeští gurus funds nový a starý český guru fund Pavel Fuchs Jiri Lengal Jaroslav Krabec :-) Ladislav Konecny fonds new and old czech guru


ČSOB akciový mix ISIN 770000001170 , manažer fondu Pavel Fuchs.
Roční výkon v koruně : 2007 +2,6% , 2006 +7% , 2005 +17% , 2004 +14% , 2003 +16%.
Vstupní poplatek = 2,5% , roční poplatek 2,0% , akcie ve fondu Erste Bank , ČEZ , Telefonica 02 , Komerční Banka , Pegas Nonvowens atd.
graf fondu ISIN770000001170

ISČS Sporotrend ISIN 770980001505 , manažer fondu Jiří Lengál *1971.
Roční výkon v koruně : 2007 +12% , 2006 +4% , 2005 +42% , 2004 +39% , 2003 +25%.
Vstupní poplatek z 200.000 Kč = 1,75 % , z 500,000 Kč 1,40 % , roční poplatek 1,8% , akcie Turecko , Rusko , Kazachstan , Maďarsko , Polsko , Česko : OTP BANK , IMPERIAL ENERGY CORPORATION , POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN , GEDEON RICHTER , KGHM POLSKA MIEDZ atd.
graf fondu ISIN770980001505

ING Český akciový ISIN LU0082087353 , od 2001 manažer fondu Jaroslav Krabec *1958.
Roční výkon v koruně : 2007 +9% , 2006 +12% , 2005 +39% , 2004 +51% , 2003 +39%.
Vstupní poplatek z 200.000 Kč = 3,8% , z 500,000 Kč 3,5% , roční poplatek 2,0% , akcie od bankovnictví , telekomunikace , materiály , distribuce , energetika , spotřební sektor , farmacie , Telefonica O2 C.R. , Komerční Banka , CEZ , Erste Bank , Unipetrol , OTP Bank Nyrt atd.
graf fondu ISINLU0082087353

Fond akcií - fond Nr.1a.com - manager Ladislav Konečný
new and old czech stock shares fund aktien fonds gurus Pavel Fuchs Jiri Lengal Jaroslav Krabec :-) funds Ladislav Konecny
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one