Záleží nám na tom, abyste elektřinu, ale i vodu a jiné energie využívali účelně a hospodárně. Připravili jsme pro vás energetického rádce s celou řadu užitečných rad jak ušetřit za energie.

Jak bydlíte?

Kalkulátory

Ke stažení

Komunikaci s katastrem nemovitostí se nikdo při koupi nebo převodu nemovitosti nevyhne. Málokdo však ví, co má dělat, jaké listiny musí k návrhu na zápis doložit.

Převádí-li se nemovitá věc, byt či nebytový prostor, které jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí, nabývá se při smluvních převodech vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. K ostatním nemovitým věcem, tj. stavbám, které nemají charakter budovy nebo rozestavěné budovy, a k drobným stavbám, se nabývá vlastnictví při smluvním převodu okamžikem účinnosti této smlouvy. V souladu s účelem tohoto pojednání se dále budeme zabývat prvním z uvedených případů.

Příklady zápisů vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru nemovitostí:

 • vlastnické právo;
 • zástavní právo;
 • právo odpovídající věcnému břemeni;
 • předkupní právo s účinky věcného práva;
 • podzástavní právo.

Předmět vkladu

Předmětem vkladu jsou věcná práva zapisovaná do katastru nemovitostí na základě:

 • smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí (kupní, darovací, směnná)
 • smlouvy o zástavním právu,
 • smlouvy o oprávnění, které odpovídá věcnému břemenu,
 • smlouvy o převodu bytu či nebytového prostoru, a to i rozestavěných,
 • dohody o vypořádání společného jmění manželů, je-li předmětem vypořádání nemovitost.

Předmětem vkladu je též prohlášení vlastníka budovy, ačkoliv se nejedná o věcné právo. Toto prohlášení učiněné v souladu s bytovým zákonem musí vždy předcházet smlouvě o převodu bytu či nebytového prostoru. Ke vkladu je oprávněn příslušný katastrální úřad, v jehož obvodu je nemovitost, které se smlouva, dohoda nebo jiná listina týká. Řízení o vkladu zahájí katastrální úřad pouze na písemný návrh účastníků řízení, a to i na návrh některého z nich.

Co musí takový návrh na vklad obsahovat?

a) označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen,

b) účastníky řízení (u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo a údaje o trvalém pobytu, u právnické osoby název, údaje o sídlu a IČ),

c) označení práv nebo listin, které mají být zapsány (např. „návrh na vklad vlastnického práva a práva odpovídajícího věcnému břemenu podle smlouvy darovací a o zřízení věcného břemene ze dne …“).

Jaké přílohy musí být doloženy k návrhu na vklad na katastrální úřad?

a) především je to pochopitelně smlouva samotná, a to v počtu o dva větším, než je počet účastníků (jedno vyhotovení musí být s úředním ověřením podpisů, např. na matrice, zbytek vyhotovení musí být pouze podepsán),

b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem,

c) výpis z obchodního či jiného rejstříku, je-li účastníkem právnická osoba,

d) nabývací listina vlastníka, pokud právní účinky nastaly před 1. 1. 1993 (jinak se listina nedokládá),

e) případně ověřený překlad listiny, pokud není v češtině.

Mimo to musí být doloženy nejrůznější souhlasy vyplývající z právních předpisů, takže se nejedná o ucelený výčet příloh. Katastrální úřad je tímto návrhem vázán a nemůže rozhodovat o povolení vkladu více práv, než je uvedeno v návrhu. Návrh musí být vždy určitý a musí korespondovat se smlouvou. Lze jen doporučit, aby účastníci v návrhu přesně odkázali na příslušné ustanovení v listině.

Listina a její náležitosti

Listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru nemovitostí, musí být čitelná. Může být pořízena psacím strojem či výstupem z počítače nebo psaná rukou, vlastnoručně podepsaná účastníky řízení. Takovou listinou je i stejnopis notářského zápisu o smlouvě, neboť je veřejnou listinou. Listina, podle které vznikají, mění se nebo zanikají věcná práva k nemovitostem, musí obsahovat obecné náležitosti podle § 43 a násl. občanského zákoníku. Právní úkon, týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení či zániku jiného věcného práva, musí být určitý a srozumitelný. V listině musí být zejména jednoznačně určeni

účastníci právního úkonu a jednoznačně vymezen jeho předmět a obsah. Z obsahu smlouvy nebo konkrétního ustanovení by měla vyplynout nepochybná vůle převodce převést nemovitost a vůle nabyvatele přijmout převáděnou nemovitost za podmínek uvedených ve smlouvě. Projevy účastníků právního úkonu musí být na téže listině. Po podání návrhu nelze do smlouvy nic doplňovat ani v ní škrtat. Při úplatném převodu musí být ve smlouvě uvedena rovněž dohodnutá cena nemovitosti.

Speciální náležitosti listin o převodech bytů

Pojednáváme-li o bydlení, je nutno na tomto místě zdůraznit, že smlouvy o převodu bytů, pokud jde o první převod, musí kromě uvedených obecných náležitostí dále obsahovat:

 • označení budovy (domu), číslo bytu včetně jeho pojmenování a umístění v budově,
 • popis bytu, příslušenství, podlahová plocha, vybavení,
 • určení společných částí domu,
 • spoluvlastnický podíl na společných částech domu,
 • označení pozemku,
 • práva a závazky, která přecházejí z dosavadního vlastníka budovy na vlastníka bytu.

Ke smlouvě se navíc přikládá půdorys všech podlaží, popř. jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, s údaji o podlahových plochách.

Při druhém a následujícím převodu bytu nemusí být uvedeny všechny speciální náležitosti, dle bytového zákona, nedošlo-li od předcházejícího převodu k podstatné změně v charakteru bytu. Není tedy nutno v takových případech zdlouhavě opisovat celé pasáže prohlášení vlastníka budovy.

Příprava smluv by měla být vyhrazena odborníkům, což však v praxi vždy neplatí. Následky chyb při tvorbě právních listin však mohou být fatální. Zájemce, který hodlá byt či jinou nemovitost nabýt do svého vlastnictví, se neobejde bez co nejnovějšího výpisu z katastru nemovitostí, z něhož se dá vysledovat, kdo je v katastru veden jako vlastník, dále případná omezení vlastnického práva, jakož i právní závady, nabývací listina vlastníka a skutečnost, zda v době vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí je předmětná nemovitost dotčena změnou právních vztahů.

Naopak je třeba si uvědomit, že ne všechny skutečnosti se do katastru zapisují, takže se z katastru například nedá vyčíst, zda na nemovitosti nevázne nájemní právo, výpůjčka atd. Bez výpisu z katastru nemovitostí, nazývaného též list vlastnictví, není možno smlouvu či jinou listinu o právních vztazích k nemovitostem korektně vytvořit.

Co do způsobu úhrady je nejčastější situace, že jedna smluvní strana má pozici výhodnou a druhá naopak naprosto nevýhodnou. Lze jen doporučit složení ceny do notářské úschovy, zvláště při vyšších peněžních částkách, i když se to pojí s určitými náklady za notáře. Je nutno pohlídat, za jakých podmínek bude kupní cena vyplacena.

Katastrální úřad zkoumá návrh jen ze zákonem vyjmenovaných hledisek ke dni podání návrhu na vklad, a pokud jsou podmínky vkladu splněny, rozhodne, že se vklad povoluje; v opačném případě návrh zamítne.

Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one