· Ekonomika – Finanční produkty - Stavení, životní, penzijní, Penze

reklama
reklama

Jak si sjednat optimální úrazové pojištění

Je s podivem kolik klientů má uzavřeno nevyhovující úrazové pojištění . Platí tak za něco, co je dostatečně nechrání. Do určité míry si za to mohou klienti sami, protože se prodejců pojištění málo ptají, nebo se spokojí s nejasnou odpovědí. Hlavní příčinou nevhodných smluv jsou ovšem sami obchodníci (pojišťováci). Špatným radám se dá bránit, jen když klient ví, co kupuje.

Samotná konstrukce úrazového pojištění není složitá. Počítá se třemi tělesnými stavy. S úrazem, trvalými následky úrazu a se smrtí následkem úrazu. Tyto tři stavy také většina úrazových pojištění automaticky kryje. Pojištění úrazu se sjednává na pojistné částky, které se pohybují v tzv. násobcích, které vždy vyjadřují sumu, ze které je v případě pojistné události plněno. Ve spektru pojišťoven na českém trhu je jednonásobek vyjádřen sumou od patnácti do třiceti tisíc korun pro dospělé, o které lze pojistnou částku zvýšit. Některé pojišťovny umožňují zvyšovat pojistné krytí o půlnásobky.

Násobek pojištění úrazu je vyjádřen v desítkách tisíc korun a lineárně kopíruje násobek pojištění smrti, které je vyjádřeno ve stovkách tisíc. Poměr obou rizik se tedy navyšuje přímo úměrně. Pokud je potřeba vyšší krytí na smrt úrazem, jsou automaticky více kryty i běžné úrazy. Logické je to z pohledu možné ztráty mzdy v důsledku úrazu. Ten, kdo potřebuje vyšší krytí rizika smrti úrazem z důvodu vyšších příjmů, a tedy možné větší ztráty, ten také potřebuje vyšší krytí pro případ úrazu a dočasného výpadku či snížení příjmů. U největší české pojišťovny činí násobek úrazu pro dospělé třicet tisíc korun a násobek smrti úrazem dvě stě tisíc korun. To znamená, že proti úrazu se lze pojistit na částky 30 tisíc, 60 tisíc, 90 tisíc a vyšší a proti smrti úrazem na částky 200 tisíc, 400 tisíc, 600 tisíc a vyšší.

U pojištění trvalých následků úrazů je situace složitější. Většina pojišťoven automaticky nabízí službu tzv. progresivního plnění, tedy že pro tuto nahodilou událost pojišťovna chrání klienta ještě dalším násobením výše pojistné částky za smrt úrazem. V našem případě číslem čtyři. Plnění se vypočte podle rozsahu trvalých následků.

V případě, kdy je pojistná částka na smrt úrazem stanovena na 200 tisíc korun, činí maximální možná výplata od pojišťovny při trvalých následcích a progresivním plnění 800 tisíc korun.

Lepšímu pochopení poslouží ještě jeden příklad: Uzavřeli jsme úrazové pojištění s tzv. jednonásobkem krytí. Běžné úrazy máme kryté částkou 30 tisíc korun, smrt následkem úrazu částkou 200 tisíc korun a trvalé následky úrazu sumou do 800 tisíc korun včetně progrese. Pokud sjednáme tzv. dvojnásobek krytí, budou částky činit 60 tisíc (úraz), 400 tisíc (smrt úrazem) a až 1,6 milionu korun za trvalé následky (smrt úrazem = 400 000.-Kč x 4 = 1 600 000.-Kč).

Tak jak se volí násobek pojistného krytí, rostou také pojistné částky. Klíčové proto je, jak velké pojistné krytí požadovat. Výpočet je poměrně jednoduchý, i když optimální násobek úrazu se může u každého lišit a rozhoduje o něm pohlaví, věk klienta a průměrný čistý výdělek.

Výpočet se odvíjí od příjmu jednotlivce či rodiny. Ztráta pravidelného příjmu, například mzdy, může pro mnohé znamenat existenční problémy spojené s placením nájemného, energií či úvěrů. Dostane-li se do takové situace například žena, které je 35 let a jejíž pravidelná čistá mzda bez dalších příjmů činí patnáct tisíc korun, přijde kvůli ztrátě zaměstnání o pět a tři čtvrtě milionu korun, které jí už nikdy zaměstnavatel nevyplatí. Počítáme přitom se stále stejným příjmem a hranicí pro odchod do důchodu pro ženy ve věku 63 let.

Do penze jí zbývá ještě třicet dva let, to je 384 měsíců, násobeno výší čisté mzdy. Výsledkem je částka 5,76 milionu korun. Takové klientce by pomohlo úrazové pojištění se šesti a půl násobkem pojistné částky. Ta činí včetně progrese rovných šest milionů korun na pojištění trvalých následků úrazu, a tedy dostatečně převyšuje požadované krytí. Takové pojištění by tuto klientku stálo zhruba 830 korun měsíčně. Navyšování pojistné částky podle inflace zajistí tzv. indexace pojištění, která se volitelně provádí každé dva roky.

Tak jak se bude klientce blížit odchod do důchodu, bude si nechávat průběžně upravovat výši pojistné částky. Bude na pojistném platit stále méně, ale stále bude chráněna na aktuální a optimální výši krytí. Někdo možná namítne, že klientka v čase stárne a není tedy možné, že se jí pojistné snižuje, když s přibývajícím věkem rizika narůstají. „Fígl“ je v tom, že zde nyní hovoříme o dvou různých skutečnostech. Jednou je doba uzavření pojištění, druhou je změna výše krytí, což není nic jiného, než jen změna v již běžícím pojištění. Většina pojišťoven toto dnes standardně a bez poplatku umožňuje a mluví o tzv. flexibilních pojistných smlouvách. Příkladem může opět být ta největší tuzemská pojišťovna. U jejích současných smluv lze měnit pojistné, formu placení i počet připojištěných rizik.

Nechcete uzavřít nevhodnou pojistku - smrt, úraz, invalidita, neschopenka, doba nezbytného léčení, denní odškodné, zproštění od placení.....

Pojistku je nutné nastavit individuálně dle jednotlivého požadavku rodiny (samostatně žijící osoba, více členů, mladý člověk - před důchodem,...)

Nebojte se sdělit své přesné požadavky...........ZDE 

1. Způsoby krytí škod

            Míra krytí náhodných potřeb daným druhem pojištění se nazývá míra úplnosti pojištění (pojištění je úplné v případě, že kryje plně náhodné potřeby). Míra úplnosti pojištění je dána použitým druhem pojištění. Závislost výše pojistného plnění na výši náhodné potřeby je předem určena v pojistných podmínkách, v pojistné smlouvě. K vyjádření závislosti mezi pojistným plněním a škodou se používá pojmu pojistná částka, která vyjadřuje horní hranici pojistného plnění nebo výši pojistného plnění.

 

2. Pojištění na pojistnou částku

            Při pojistné události se vyplácí pojistné plnění ve výši pojistné částky nebo v rozsahu určitého procenta z pojistné částky. Pojistné plnění je nezávislé na výši škody, záleží pouze na předem pevně stanovené výši pojistné částky, což bývá označováno pojmem „abstraktní krytí škod“. Pojištění na pojistnou částku se využívá zejména u rizik, kdy škoda není přesně peněžně vyčíslitelná: pojištění osob, pojištění na dožití, pojištění invalidity, smrti, pojištění pracovní neschopnosti.

 

3. Škodová pojištění

            U škodových pojištění je pojistné plnění závislé na výši nastalé škody a výše odškodnění je smluvně ohraničena vztahem:


                                                                      

Škodová pojištění jsou typická pro pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. Mezi škodová pojištění patří:

1)      pojištění bez pojistné částky (není udána pojistná částka)

2)      pojištění na první riziko

3)      pojištění na plnou hodnotu

 

1)      U pojištění bez pojistné částky je škoda kryta plně (P=Š). U jednotlivých pevně vymezených předmětů jsou určitelné maximální škody, např. u havarijního pojištění (kasko) odpovídá maximální škoda hodnotě dopravního prostředku.

2)      Pojištění na první riziko (viz spoluúčast). Je stanoven limit prvního rizika. Do výše limitu je škoda kryta plně, pokud je škoda vyšší je hrazeno pojistné plnění ve výši limitu.

3)      U pojištění na plnou hodnotu je pojistné plnění závislé na udané pojistné hodnotě (hodnotě pojištěného majetku). Je třeba určit hodnotu majetku i s ohledem na změny ekonomických podmínek během doby pojištění. Pojistná částka tvoří horní hranici pojistného plnění, ovšem může docházet i k podpojištění, kdy je pojistná částka menší než hodnota majetku (PČ < PH). Pojištění na plnou hodnotu převažuje při pojištění majetku.

 

Škodová pojištění mohou být doplňována o různé formy spoluúčasti, případně o uplatnění podpojištění.

 

 

4. Podpojištění

 

            Jestliže pojistník sjedná pojistnou částku v nižší výši, než je skutečná hodnota majetku, bude platit nižší pojistné, ovšem ve stejném poměru bude krácen i na pojistném plnění při výskytu pojistné události. Mluvíme o tzv. podpojištění. Výpočet pojistného plnění v případě podpojištění je tedy následující:

 

PP/Š = PČ/PH

 

PP … pojistné plnění

Š …     vzniklá škoda

PČ … pojistná částka

PH …  pojistná hodnota

 

Příklad

            Budova je pojištěna na pojistnou částku 1 500 000 Kč. Došlo ke škodě ve výši 500 000 Kč. Při likvidaci pojistné události bylo zjištěno, že pojistná hodnota (náklady na znovuzřízení) činí 3 000 000 Kč. Kolik bude činit náhrada ze strany pojišťovny za tuto pojistnou událost? Jak se může pojištěný zabezpečit proti podpojištění při zvýšení pojistné hodnoty?

 

Řešení

Pojistné plnění PP = …………….. Kč

 

Aby pojištěný zabránil podpojištění, musí …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

 

5. Spoluúčast (franšíza)

 

Spoluúčast znamená, že pojištěný sdílí určitou část pojištěného rizika. Hovoří se o tzv. podílovém ručení, protože se pojištěný podílí na škodě. Důvodem pro zavádění spoluúčasti je snaha pojistitele redukovat náklady spojené s likvidací drobných škod a motivovat pojištěného k zábraně škod. V praxi jsou používány různé druhy spoluúčastí, které se liší nastavením následujících hodnot:

 

R(x) …           úhrada vzniklé škody x hrazená pojistitelem

x – R(x) …     zbytek škody přenechaný v rámci spoluúčasti na vrub pojištěného

 

 

5.1. Typy spoluúčastí

 

            5 základních typů spoluúčastí:

1.      Podílová spoluúčast (kvótová, procentní spoluúčast)

 

R(x) = q . x

 

q   předem stanovená kvóta (0 < q < 1), tj. pojistitel hradí předepsaný podíl 100q procent vzniklé škody, zatímco zbylých 100(1-q) procent jde na vrub pojištěného.

 

 

 

 


Graf pojistného plnění u procentní spoluúčasti (franšízy)

 

 

2.      Excedentní spoluúčast

 

R(x) = 0          pro x < a a x = a

R(x) = x – a    pro x > a

 

a    předem stanovená konstanta (a > 0), při níž pojistitel hradí pouze tu část škody, která přesáhla hodnotu a, zatímco část do výše  a jde na vrub pojištěného.

 

Graf pojistného plnění u excedentní spoluúčasti (franšízy)


 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Integrální spoluúčast

 

R(x) = 0          pro x < a a x = a

R(x) = x          pro x > a

 

a    předem stanovená konstanta (a > 0), při níž pojistitel hradí pouze tu  škodu, která přesáhla hodnotu a (pak ji ovšem hradí celou), zatímco škoda do výše  a jde na vrub pojištěného.


Graf pojistného plnění u integrální spoluúčasti (franšízy)

 

 

4.      Ručení pojistitele na první riziko

 

R(x) = x          pro x < a a x = a

R(x) = a          pro x > a

 

a    předem stanovená konstanta (a > 0), při níž pojistitel hradí pouze tu část škody, která nepřesáhla hodnotu a (jedná se vlastně o excedentní spoluúčast, ovšem s obrácenými rolemi pojištěného a pojistitele). Konstanta a bývá nazývána limitem prvního rizika. Pojištění na první riziko se používá zejména u pojištění: dokumentů, vkladních knížek, cizích věcí, vzorků, modelů a prototypů …


Graf pojistného plnění u pojištění na první riziko

 

 

5.      Kombinace excedentní spoluúčasti a ručení pojistitele na první riziko

 

R(x) = 0          pro x <= a1

            R(x) = x - a1     pro a1 < x <= a2

            R(x) = a2a1   pro a2 < x

 

a1, a2         předem stanovené konstanty (0 < a1 < a2)

 

Příklad:

             V pojištění bylo v tarifní skupině během roku zaznamenáno 20 pojistných událostí s následujícími výšemi škod:

Tabulka škod

1

500

2

610

3

780

4

1140

5

1290

6

1640

7

2040

8

4120

9

5220

10

8590

11

14770

12

30440

13

81070

14

88820

15

97420

16

105290

17

105900

18

171480

19

203950

20

302810

 

           

            Jaká jsou skutečná plnění pojišťovny a jaké je celkové plnění pojišťovny v jednotlivých případech?

            a) vypočítejte skutečná plnění pojišťovny a její celkové plnění v případě integrální spoluúčasti ve výši 2 000 Kč

            b) vypočítejte skutečná plnění pojišťovny a její celkové plnění v případě, že pojištění měli podílovou spoluúčast 30%

            c) vypočítejte skutečná plnění pojišťovny a její celkové plnění v případě, že pojistitel  ručí do limitu prvního rizika ve výši 100 000 Kč.

            d) vypočítejte skutečná plnění pojišťovny a její celkové plnění v případě excedentní spoluúčastí ve výši 2 000 Kč a s ručením na první riziko ve výši 100 000 Kč

 

Řešení

a)        

 

a = …………… Kč

Tabulka plnění pojišťovny

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

Pojišťovna zaplatila pojištěným na pojistném plnění v případě integrální spoluúčasti ve výši 2 000 Kč celkem …………….. .

 

 

b)

q= …………

 

Tabulka plnění pojišťovny

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

Pojišťovna zaplatila pojištěným na pojistném plnění v případě podílové spoluúčasti ve výši 70% celkem ……………… .

 

c)

a = ………….. Kč

 

Tabulka plnění pojišťovny

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

Pojišťovna zaplatila pojištěným na pojistném plnění v případě ručení na první riziko do  100 000 Kč celkem …………. .

 

d)

a1 = ……………. Kč

a2 = ……………. Kč

 

Tabulka plnění pojišťovny

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

Pojišťovna zaplatila pojištěným na pojistném plnění v případě excedentní spoluúčasti ve výši 2 000 Kč a s ručením na první riziko ve výši 100 000 Kč celkem …………….. .

           

 

5.2. Bonus a malus

 

S principem spoluúčasti úzce souvisí tzv. bonusy a malusy využívané především v havarijním pojištění motorových vozidel.

Bonusy jsou smluvně zaručené slevy základního pojistného podle počtu minulých bezškodních roků.

Malusy jsou přirážky k základnímu pojistnému podle počtu a výše uplatněných pojistných nároků v minulosti.

Budoucnost penzijního připojištění v ČR

Změny by mohly vstoupit v účinnost v roce 2010, možná spíše v roce 2011, říká Jiří Rusnok v rozhovoru pro FinExpert.cz.


včera | Oldřich Šoba
Ani s povinným ručením nemáte vždy vyhráno

Ani s povinným ručením nemáte vždy vyhráno

Jsou jednak situace, kdy pojišťovna škodu hradit nemusí, a jednak ty, kdy ji hradit musí, ale má právo částku zpětně vymáhat.


25. 8. 2008 | Oldřich Šoba
Strop pro odvod pojistného na sociální a zdrav. pojištění

Strop pro odvod pojistného na sociální a zdrav. pojištění

Společníci obchodních společností mohou takto "vytahovat" zisk ze společnosti a ušetřit tím i statisíce na daních.


14. 8. 2008 | Břetislav Andrlík
Měním zdravotní pojišťovnu

Měním zdravotní pojišťovnu

Změna zdravotní pojišťovny není problém, ale je řeba dodržet zákonný postup, jinak uhradíte penále.


8. 8. 2008 | Petr Gola
Jak pojistit adrenalinové sporty

Jak pojistit adrenalinové sporty

Činnosti, které byly dříve doménou skalních nadšenců a dobrodruhů, si v současnosti chce vyzkoušet stále více lidí.


1. 8. 2008 | Michal Buksa
Zaměstnávání studentů o prázdninách

Zaměstnávání studentů o prázdninách

Zaměstnavatelé například nemohou zaměstnat absolventy deváté třídy v průběhu následujících prázdnin.


30. 7. 2008 | Břetislav Andrlík
Kdo nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění

Kdo nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění

Každý živnostník je povinnen platit minimální měsíční výši zdravotního pojistného, které je od května ve výši 1 455 Kč.


21. 7. 2008 | Petr Gola
Jak pobírat mzdu i důchod?

Jak pobírat mzdu i důchod?

Většina obyvatel České republiky odchází do penze, jakmile dovrší důchodový věk. Někteří občané však chtějí pracovat dále a přivydělávat si.


18. 7. 2008 | Petr Gola
Asistenční služba: „přítel na telefonu“ při cestách

Asistenční služba: „přítel na telefonu“ při cestách

Čas dovolených je v plném proudu. Průběh dovolené však může pokazit krizová situace. Pomoci může asistenční služba.


16. 7. 2008 | Oldřich Šoba
Platí absolventi pojistné během prázdnin?

Platí absolventi pojistné během prázdnin?

Středoškoláci a vysokoškoláci, kteří ukončili studium, platit pojistné na sociální zabezpečení mohou i nemusí.


15. 7. 2008 | Jiří Zatloukal
Pracovat v 65 letech? Raději předčasný důchod!

Pracovat v 65 letech? Raději předčasný důchod!

V České republice stejně jako ve většině evropských zemích bude důchodový věk pro dnešní čtyřicátníky a mladší 65 let.


14. 7. 2008 | Petr Gola
Nebýt registrován na úřadu práce se prodraží

Nebýt registrován na úřadu práce se prodraží

Zdravotní pojištění v Česku musí platit každý občan s trvalým bydlištěm na území České republiky.


7. 7. 2008 | Petr Gola
Pojištění u zaměstnance a živnostníka

Pojištění u zaměstnance a živnostníka

Jaký je rozdíl v odvodu na sociálním a zdravotním pojištění u zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné?


4. 7. 2008 | Petr Gola
Jak chránit děti před úrazy

Jak chránit děti před úrazy

Na trhu najdete celou řadu pojistných produktů pro děti. Vyplacená náhrada od pojišťovny dítěti zdraví nevrátí, je třeba věnovat pozornost hlavně prevenci.


3. 7. 2008 | Roman Müller
Doprava do práce na náklady zaměstnavatele

Doprava do práce na náklady zaměstnavatele

Ojedinělým benefitem bývá doprava zaměstnanců do/ze zaměstnání na náklady zaměstnavatele.


2. 7. 2008 | Břetislav Andrlík
Kupte si nové Osobní finance

Kupte si nové Osobní finance

Jediná dovolená úplně bez starostí je ta, na kterou jste dobře připraveni. Dalším lákadlem čísla je také článek o penězích a sexu.

Inflace překvapila, sazby vzrostly

První polovina února se vyvíjela na pozadí zveřejňování makroekonomických dat. Čekalo se především na výsledky růstu ekonomik za poslední čtvrtletí loňského roku. Všechny státy jednoznačně zastínilo Slovensko, které reportovalo růst ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí meziročně ve výši 14,1 %.

 

Počet připojištěných na penzi stoupl o desetinu na 3,94 mil.

Koruna dopoledne vylepšila rekord k euru i dolaru

Penzijní reforma v ČR aneb Nerozhodní politici

1. díl - Nahlédněte s námi na připravovanou penzijní reformu v ČR. Jako téma své diplomové práce zpracoval tuto problematiku náš spolupracovník Ing. Vinklárek. V několika článcích poukáže na různá úskalí reformy a nabídne netradiční pohled také na její vliv na kapitálový trh.

Jak zabezpečit svým potomkům když ne růžovou tak alespoň narůžovělou budoucnost? Jeden z předpokladů je kvalitní vzdělání. Děti to zvládnou, ale co váš rozpočet? Začněte s pravidelným spořením již teď, máte ideální příležitost.

Zcela základním předpokladem pro zdar ušlechtilého záměru je přesvědčení rodiče, že chce opravdu spořit svým dětem na jejich budoucnost a že se z takto vytvořeného fondu v „čase náhlé a neodkladné potřeby“ nestane zdroj pro financování nákupu nové motorky, gauče, či ledničky se zabudovanou pípou.

Pokud rodič zvládne první krok, to nejhorší má za sebou a zbývá mu jen rozmyslet, alespoň rámcově, jakou částku je schopen měsíčně ukládat, jaké sumy se chce formou pravidelného spoření dopracovat, v jakém časovém horizontu (v jakém věku dítěte bude potřeba mít prostředky k dispozici) a na co přibližně naspořené prostředky jeho ratolest využije, tedy zda bude potřeba mít prostředky k dispozici jednorázově, či bude prostředky „rozpouštět“ (rozumějte „utrácet“) postupně.

Na českém trhu lze nalézt širokou nabídku produktů přímo zacílených na rodiče nezletilců, kteří tak mohou i po malých částkách, nicméně v dlouhém časovém období, naspořit svým dětem obnos, který poslouží pro financování jejich budoucích potřeb, ale nejlépe jejich dalšího rozvoje – vzdělání.

Stavební spoření

Za oblibou stavebního spoření stojí především státem připisovaná podpora ve výši 15 % z celkového ročního vkladu, přičemž suma státní podpory může dosáhnout maximálně 3000 Kč na jednu smlouvu. Smlouva může být uzavřena na jméno dítěte a nárok na státní podporu má každý, kdo má v České republice předěleno rodné číslo. Výhodou pro rodiče je skutečnost, že stavební spořitelny poskytují slevy na poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud je klient nezletilý.

Otevřené podílové fondy

Otevřené podílové fondy jsou obecně vhodný způsob pro dlouhodobější zhodnocení prostředků. Nabízejí široké spektrum fondů nabízí různé potenciální zhodnocení podle různé úrovně rizika, nicméně velkou část rodičů od této varianty odrazuje zdánlivá složitost produktu. Není se však nutno fondů obávat, zejména při použití principu pravidelného investování, které se k účelu dlouhodobého spoření hodí nejlépe.

Zajištěné podílové fondy

Varianta pro zhodnocení pro dlouhodobé zhodnocení prostředků zpravidla s garancí nenulového zhodnocení, nicméně produkt, který funguje spíše na principu jednorázového ukládání větších obnosů, a proto ne zcela vyhovující zvolenému způsobu spoření.

Spořící účty

Spořící účty jsou současnosti na první pohled zajímavá varianta. Banky nabízí na svých vkladech, které jsou ze zákona pojištěny, ve srovnání s minulostí výrazně vyšší úroky, nicméně dlouhodobě stále pod úrovní inflace. Z tohoto důvodu nelze spořící produkty doporučit jako formu spoření pro děti, kde se předpokládá spoření v řádu několika let.

Životní pojištění

Téměř každá pojišťovna nabízí spořící životní pojistku výlučně určenou pro děti, i když pojištění, jak už z názvu vyplývá, není primárně finanční produkt určený k spoření prostředků. Pojištění by z principu mělo mít spíše ochraný charakter pro případ výpadku příjmu člověka, na kterém je dítě finančně závislé.

Které spoření vybrat?

V podstatě všechny varianty umožňují spoření již od několika stokorun, ale aby spoření mělo nějaký efekt pravidelný měsíční vklad by měl být alespoň 500 Kč. Při řešení finančních záležitostí v rodině není v žádném případě od věci nenásilně své děti k finančnímu plánování přitáhnout a upotat jejich pozornost. Děti se potom lépe naučí hospodařit s penězi a krotit své „neodkladné potřeby“.

Celý článek s podrobnostmi najdete na Investujeme.cz

Případné zrušení státní podpory stavebního spoření by znamenalo postupnou a faktickou likvidaci stavebního spoření v České republice. ČTK to dnes sdělil v reakci na rozhovor premiéra Mirka Topolánka v Hospodářských novinách tajemník Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) Jiří Šedivý. Podle analytika společnosti Cyrrus Marka Hatlapatky by ovšem takový krok narovnal současný pokřivený trh v oblasti investování.

Ministr financí Miroslav Kalousek ovšem zatím uvažuje v rámci přípravy nového zákona o dani z příjmu pouze se zrušením daňových úlev ze stavebního spoření a hypoték. "Zatím jsme se nedohodli, které výjimky se omezí. Okamžité zrušení státní podpory by stavební spoření položilo. O zrušení daňových úlev na stavební spoření a hypotéky budeme diskutovat, dokážu si je představit," řekl Kalousek Hospodářským novinám.

V případě pouhého omezení podpory stavebního spoření je podle Šedivého těžké odhadnout dopady na trh. "Máme jisté zkušenosti z předchozích let, kdy kvůli změně podpory došlo k úbytku přibližně deseti procent účastníků stavebního spoření," upozornil. Před změnou zákona o stavebním spoření v roce 2003 uzavřelo stavební spoření 2,5 milionu lidí, aby mohli využívat původní podmínky státní podpory. První lidé s původními podmínkami budou ze systému stavebního spoření odcházet letos.

S názorem AČSS souhlasí i analytik společnosti Atlantik FT Milan Lávička, podle kterého by zrušení přímé podpory prakticky znamenalo postupný zánik stavebního spoření. "Nastal by podobný efekt jako při omezení této podpory v roce 2003. Lidé by hromadně začali uzavírat na poslední chvíli stavební spoření, aby ještě stihli využít státní podpory. Poté by však již neměli žádný důvod uzavírat nové smlouvy, jelikož by jim to nadále neposkytovalo žádnou výhodu oproti jiným alternativám uložení úspor," uvedl.

Podle Hatlapatky ovšem již dlouhodobě není žádným tajemstvím, že stavební spoření v ČEsku spíše supluje investování na finančních trzích, než aby plnilo svůj základní úkol.

"Já považuji tento případný krok (zrušení státní podpory) za prospěšný, protože určitým způsobem narovná současný pokřivený trh v ČR v oblasti investování. Pokud například hovoříme o tom, že Češi zatím stále málo investují do cenných papírů a dalších produktů finančního trhu, jedním z důvodů je právě dosavadní preferování stavebního spoření jako možnosti investovat své volné finanční prostředky," uvedl.

AČSS je i proti zrušení daňových odpočtů, protože by to zdražilo investice do bydlení. Nicméně podle vyjádření Šedivého je to pro stavební spořitelny přijatelnější, než kdyby se zrušila státní podpora. "Trh půjček stavebního spoření by zrušení daňových odpočtů neovlivnilo," uvedl Šedivý.

Prakticky to ovšem podle Lávičky bude znamenat zdražení úvěrů na bydlení, což by mohlo zpomalit růst poptávky po těchto úvěrech. "Tento efekt by však v konečném důsledku nebyl nikterak výrazný. Lidé, kteří potřebují vyřešit své problémy s bydlením, by si hypotéku ve většině případů stejně pořídili a spíše by omezili svou spotřebu. Výraznější dopad by mohl být u skupiny klientů, kteří kupují, pomocí hypotéky, nemovitost za účelem investice," doplnil.

Loni byl zájem o půjčky na bydlení rekordní. Podle odhadů bank si letos lidé přes hypotéky půjčili kolem 150 miliard korun, tedy o polovinu více než předloni. Stavební spořitelny půjčily za 11 měsíců loňského roku téměř 67 miliard korun. Za celý rok 2006 poskytly úvěry za téměř 53 miliard korun.

Případné změny by pro stavební spořitelny byly podle Hatlapatky velmi významné. "I bez těchto opatření předpokládám, že letošní rok nebude pro banky a stavební spořitelny tak úspěšný v oblasti zájmu o úvěry na bydlení jako byl ten loňský. Přijetí těchto změn by se mohlo dotknout zájmu o stavební spoření velmi významně," odhadl.

Podle informací z tisku by v případě zrušení daňových odpočtů klient u běžné půjčky ze stavebního spoření ve výši 350.000 korun tratil měsíčně kolem 250 korun. V případě hypotéky na 1,7 milionu korun na 25 let jde o přibližně 13.000 ročně v prvních letech splácení.

Překlenovací úvěry od stavebních spořitelen jsou stále jedním z nejvýhodnějších způsobů financování vlastního bydlení. Z překlenovacího úvěru od stavební spořitelny můžete financovat vlastní dům, ale za určitých podmínek třeba i bazén.

Tento druh úvěrů má například oproti hypotékám některé přednosti (nižší úroková sazba, její garance po celou dobu splácení, dospořování s příspěvkem ve formě státní podpory nebo možnost splatit dluh předčasně a bez sankcí). Stavební spořitelny navíc v současné době půjčují i na celou pořizovací hodnotu nemovitosti (tzv. stoprocentní financování), takže není nutné mít vlastní naspořené prostředky nebo bydlení financovat ještě z dalších zdrojů. Musí ale jít o řešení tzv. bytové potřeby.

Bytové potřeby

Bytovými potřebami se obecně rozumí koupě bytu, rodinného domu, stavebního pozemku, výstavba domu, změna stavby, rekonstrukce bydlení, připojení k veřejným sítím, ale třeba také vypořádání společného jmění manželů, splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, či splacení půjčky použité na financování bytových potřeb. Pokud jste se rozhodli použít půjčené finance na koupi stavebního pozemku a následnou stavbu domu, můžete z úvěru hradit také vyměření a oplocení pozemku, rozvody elektřiny, plynu, sanitární rozvody, studnu, či dokonce pergolu nebo úpravu zahrady.

Je možné prostředky z překlenovacího úvěru použít kromě stavby domu také na jeho vybavení? Z úvěru není možné financovat např. nábytek, elektrospotřebiče, volně položené podlahové krytiny, koberce, náklady na přikoupení zahrady či hodnotu vlastní práce. Klient však může prostředky z úvěru využít i na takové položky, jako je bezpečnostní systém, krb nebo kuchyňská linka se sporákem a digestoří. U kuchyně pouze nelze hradit volně stojící spotřebiče, např. chladničku nebo mikrovlnou troubu.

Součástí některých nových rodinných domů bývá už i bazén či sauna. Náklady na jejich pořízení je rovněž možné z úvěru hradit. Platí však stále pravidlo, že položka musí být součástí celého projektu stavby či rekonstrukce. Pokud se tedy rozhodnete postavit si na zahradě bazén, spořitelna vám úvěr nejspíše neposkytne. Stejné je to i v případě garáže či garážového stání. Pokud ale garáž nebo garážové stání kupujete spolu s rodinným domem nebo bytem, nemusí se pro to, abyste ho mohli zaplatit z úvěru, dokonce nacházet ani na stejném pozemku.

Bez úvěru se neobejde ani rekonstrukce

Pokud žijete v bytě, jistě víte, co obnáší jeho rekonstrukce. Ve většině případů se jedná o poměrně vysoké částky. Pokud částkou aktuálně nedisponujete a rekonstrukce je již nezbytná, můžete opět využít úvěru ze stavebního spoření. Ve spojitosti s rekonstrukcemi klienti velmi často čerpají finance na přestavbu bytového jádra a výměnu oken, pomáhá i s hrazením nákladů na rekonstrukci balkónu nebo terasy. Úvěr lze využít i na úhradu podílu nákladů na opravy a rekonstrukce společných částí domu, tj. např. na zřízení nového výtahu.

Úvěry ze stavebního spoření, ať již klasický nebo překlenovací úvěr najdou určitě své uplatnění a v mnoha případech je jejich použití jednodušší a vhodnější než využití hypotečního úvěru. Stavební spoření má tu vlastnost, že ho máte uzavřeno, spoříte si a získáváte státní podpory. A když se někdy v budoucnu objeví nutnost získat větší obnos peněz na bydlení, je stavební spoření připraveno vám pomoci. Vždy se najde nějaké řešení, které vám stavební spořitelna je schopna nabídnout pro řešení vašich bytových potřeb.

 

Jak je to s jejich výhodností pro zaměstnavatele a zaměstnance z pohledu daně z příjmů?


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5 nových programů podpory z Operačního programu Podnikání a inovace.


Počínaje 1. lednem 2008 nastaly změny i v oblasti sociálního pojištění. O tom, jaké změny nás v této souvislosti čekají se dočtete v tomto článku.


Přední výrobci aut v Evropě stále více investují. Česko ve výrobě vozů dominuje, Slovensko nám dýchá na záda.


Nejen v oblasti daní, ale i v oblasti zdravotního pojištění došlo od 1. ledna 2008 ke změnám. K jakým? Dočtete se v tomto článku.


Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one