1. Způsoby krytí škod

            Míra krytí náhodných potřeb daným druhem pojištění se nazývá míra úplnosti pojištění (pojištění je úplné v případě, že kryje plně náhodné potřeby). Míra úplnosti pojištění je dána použitým druhem pojištění. Závislost výše pojistného plnění na výši náhodné potřeby je předem určena v pojistných podmínkách, v pojistné smlouvě. K vyjádření závislosti mezi pojistným plněním a škodou se používá pojmu pojistná částka, která vyjadřuje horní hranici pojistného plnění nebo výši pojistného plnění.

 

2. Pojištění na pojistnou částku

            Při pojistné události se vyplácí pojistné plnění ve výši pojistné částky nebo v rozsahu určitého procenta z pojistné částky. Pojistné plnění je nezávislé na výši škody, záleží pouze na předem pevně stanovené výši pojistné částky, což bývá označováno pojmem „abstraktní krytí škod“. Pojištění na pojistnou částku se využívá zejména u rizik, kdy škoda není přesně peněžně vyčíslitelná: pojištění osob, pojištění na dožití, pojištění invalidity, smrti, pojištění pracovní neschopnosti.

 

3. Škodová pojištění

            U škodových pojištění je pojistné plnění závislé na výši nastalé škody a výše odškodnění je smluvně ohraničena vztahem:


                                                                      

Škodová pojištění jsou typická pro pojištění majetku a pojištění odpovědnosti. Mezi škodová pojištění patří:

1)      pojištění bez pojistné částky (není udána pojistná částka)

2)      pojištění na první riziko

3)      pojištění na plnou hodnotu

 

1)      U pojištění bez pojistné částky je škoda kryta plně (P=Š). U jednotlivých pevně vymezených předmětů jsou určitelné maximální škody, např. u havarijního pojištění (kasko) odpovídá maximální škoda hodnotě dopravního prostředku.

2)      Pojištění na první riziko (viz spoluúčast). Je stanoven limit prvního rizika. Do výše limitu je škoda kryta plně, pokud je škoda vyšší je hrazeno pojistné plnění ve výši limitu.

3)      U pojištění na plnou hodnotu je pojistné plnění závislé na udané pojistné hodnotě (hodnotě pojištěného majetku). Je třeba určit hodnotu majetku i s ohledem na změny ekonomických podmínek během doby pojištění. Pojistná částka tvoří horní hranici pojistného plnění, ovšem může docházet i k podpojištění, kdy je pojistná částka menší než hodnota majetku (PČ < PH). Pojištění na plnou hodnotu převažuje při pojištění majetku.

 

Škodová pojištění mohou být doplňována o různé formy spoluúčasti, případně o uplatnění podpojištění.

 

 

4. Podpojištění

 

            Jestliže pojistník sjedná pojistnou částku v nižší výši, než je skutečná hodnota majetku, bude platit nižší pojistné, ovšem ve stejném poměru bude krácen i na pojistném plnění při výskytu pojistné události. Mluvíme o tzv. podpojištění. Výpočet pojistného plnění v případě podpojištění je tedy následující:

 

PP/Š = PČ/PH

 

PP … pojistné plnění

Š …     vzniklá škoda

PČ … pojistná částka

PH …  pojistná hodnota

 

Příklad

            Budova je pojištěna na pojistnou částku 1 500 000 Kč. Došlo ke škodě ve výši 500 000 Kč. Při likvidaci pojistné události bylo zjištěno, že pojistná hodnota (náklady na znovuzřízení) činí 3 000 000 Kč. Kolik bude činit náhrada ze strany pojišťovny za tuto pojistnou událost? Jak se může pojištěný zabezpečit proti podpojištění při zvýšení pojistné hodnoty?

 

Řešení

Pojistné plnění PP = …………….. Kč

 

Aby pojištěný zabránil podpojištění, musí …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

 

5. Spoluúčast (franšíza)

 

Spoluúčast znamená, že pojištěný sdílí určitou část pojištěného rizika. Hovoří se o tzv. podílovém ručení, protože se pojištěný podílí na škodě. Důvodem pro zavádění spoluúčasti je snaha pojistitele redukovat náklady spojené s likvidací drobných škod a motivovat pojištěného k zábraně škod. V praxi jsou používány různé druhy spoluúčastí, které se liší nastavením následujících hodnot:

 

R(x) …           úhrada vzniklé škody x hrazená pojistitelem

x – R(x) …     zbytek škody přenechaný v rámci spoluúčasti na vrub pojištěného

 

 

5.1. Typy spoluúčastí

 

            5 základních typů spoluúčastí:

1.      Podílová spoluúčast (kvótová, procentní spoluúčast)

 

R(x) = q . x

 

q   předem stanovená kvóta (0 < q < 1), tj. pojistitel hradí předepsaný podíl 100q procent vzniklé škody, zatímco zbylých 100(1-q) procent jde na vrub pojištěného.

 

 

 

 


Graf pojistného plnění u procentní spoluúčasti (franšízy)

 

 

2.      Excedentní spoluúčast

 

R(x) = 0          pro x < a a x = a

R(x) = x – a    pro x > a

 

a    předem stanovená konstanta (a > 0), při níž pojistitel hradí pouze tu část škody, která přesáhla hodnotu a, zatímco část do výše  a jde na vrub pojištěného.

 

Graf pojistného plnění u excedentní spoluúčasti (franšízy)


 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Integrální spoluúčast

 

R(x) = 0          pro x < a a x = a

R(x) = x          pro x > a

 

a    předem stanovená konstanta (a > 0), při níž pojistitel hradí pouze tu  škodu, která přesáhla hodnotu a (pak ji ovšem hradí celou), zatímco škoda do výše  a jde na vrub pojištěného.


Graf pojistného plnění u integrální spoluúčasti (franšízy)

 

 

4.      Ručení pojistitele na první riziko

 

R(x) = x          pro x < a a x = a

R(x) = a          pro x > a

 

a    předem stanovená konstanta (a > 0), při níž pojistitel hradí pouze tu část škody, která nepřesáhla hodnotu a (jedná se vlastně o excedentní spoluúčast, ovšem s obrácenými rolemi pojištěného a pojistitele). Konstanta a bývá nazývána limitem prvního rizika. Pojištění na první riziko se používá zejména u pojištění: dokumentů, vkladních knížek, cizích věcí, vzorků, modelů a prototypů …


Graf pojistného plnění u pojištění na první riziko

 

 

5.      Kombinace excedentní spoluúčasti a ručení pojistitele na první riziko

 

R(x) = 0          pro x <= a1

            R(x) = x - a1     pro a1 < x <= a2

            R(x) = a2a1   pro a2 < x

 

a1, a2         předem stanovené konstanty (0 < a1 < a2)

 

Příklad:

             V pojištění bylo v tarifní skupině během roku zaznamenáno 20 pojistných událostí s následujícími výšemi škod:

Tabulka škod

1

500

2

610

3

780

4

1140

5

1290

6

1640

7

2040

8

4120

9

5220

10

8590

11

14770

12

30440

13

81070

14

88820

15

97420

16

105290

17

105900

18

171480

19

203950

20

302810

 

           

            Jaká jsou skutečná plnění pojišťovny a jaké je celkové plnění pojišťovny v jednotlivých případech?

            a) vypočítejte skutečná plnění pojišťovny a její celkové plnění v případě integrální spoluúčasti ve výši 2 000 Kč

            b) vypočítejte skutečná plnění pojišťovny a její celkové plnění v případě, že pojištění měli podílovou spoluúčast 30%

            c) vypočítejte skutečná plnění pojišťovny a její celkové plnění v případě, že pojistitel  ručí do limitu prvního rizika ve výši 100 000 Kč.

            d) vypočítejte skutečná plnění pojišťovny a její celkové plnění v případě excedentní spoluúčastí ve výši 2 000 Kč a s ručením na první riziko ve výši 100 000 Kč

 

Řešení

a)        

 

a = …………… Kč

Tabulka plnění pojišťovny

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

Pojišťovna zaplatila pojištěným na pojistném plnění v případě integrální spoluúčasti ve výši 2 000 Kč celkem …………….. .

 

 

b)

q= …………

 

Tabulka plnění pojišťovny

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

Pojišťovna zaplatila pojištěným na pojistném plnění v případě podílové spoluúčasti ve výši 70% celkem ……………… .

 

c)

a = ………….. Kč

 

Tabulka plnění pojišťovny

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

Pojišťovna zaplatila pojištěným na pojistném plnění v případě ručení na první riziko do  100 000 Kč celkem …………. .

 

d)

a1 = ……………. Kč

a2 = ……………. Kč

 

Tabulka plnění pojišťovny

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

 

Pojišťovna zaplatila pojištěným na pojistném plnění v případě excedentní spoluúčasti ve výši 2 000 Kč a s ručením na první riziko ve výši 100 000 Kč celkem …………….. .

           

 

5.2. Bonus a malus

 

S principem spoluúčasti úzce souvisí tzv. bonusy a malusy využívané především v havarijním pojištění motorových vozidel.

Bonusy jsou smluvně zaručené slevy základního pojistného podle počtu minulých bezškodních roků.

Malusy jsou přirážky k základnímu pojistnému podle počtu a výše uplatněných pojistných nároků v minulosti.

15.12.2008 22:20:31
ADMIN
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one