· Kalkulačky, Vzory smluv , Výpočty

Vyberte si smlouvu, kterou potřebujete

Budete vyzvání k zaslání PR SMS

Obratem dostanete přihlašovací údaje a můžete si smlouvu stáhnout k sobě do počítače

Smlouvy jsou ve formátu Microsoft Word.


Seznam smluv

 

 

Občan
Manželství a SJM
Byty a nebytové prostory
Smlouvy
Uplatnění práv nájemce vůči pronajimateli
Uplatnění práv pronajimatele vůči nájemci
Ukončení nájmu
Souhlas vlastníka (pronajímatele) s podnájmem
Kupní smlouva
Věci movité
Smlouva o dílo (o zhotovení věci nebo o provedení oprav či úprav)
Smlouvy o zhotovení věci
Oprava nebo úprava věci
Podstatné překročení ceny určené odhadem
Komisní prodej (smlouva o obstarání prodeje věci)
Smlouvy
Nemovitosti
Smlouvy o převodu nemovitostí
Věcná břemena
Návrhy na zápis vkladu do katastru nemovitostí
Nájem nemovitosti
Zástavní smlouva
Ostatní
Zánik zástavního práva
Smlouva o smlouvě budoucí
Sousedská práva (jejich narušování)
Upozornění a uplatnění práv u obecního úřadu
Uplatnění práv u soudu
Dlužníci
Uznání dluhu, žaloba
Dohody
Započtení pohledávek
Zajišťovací instrumenty
Oznámení věřitele o trvání na plnění ze smlouvy
Stavebnictví
Vzory
Smlouva o půjčce
Vzor smlouvy o půjčce
Výzva k vrácení půjčky
Darovací smlouva
Vzory smluv
Výminek
Postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky
Mimosoudní narovnání
Dohoda o narovnání
Smlouva o úschově
Smlouvy
Výživné
Vzory
Smlouva o smlouvě budoucí
Vzory
Smlouva o ubytování
Vzory
Založení obecně prospěšné společnosti
Vzory
Založení občanského sdružení
Vzory
Dědictví
Vydědění
Závěť
Dohoda o vypořádání dědictví
Občanské soudní řízení
Žádosti na soud
Vzory podání
Výkon rozhodnutí
Exekuce
Dohody v rámci o.s.ř.
Poddlužnické žaloby
Cestovní kanceláře
Cestovní smlouva
Smlouva o důchodu
Vzor
Příkazní smlouva
Vzor
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o obstarání věci
Vzor
Smlouva o přepravě nákladu
Vzor
Smlouva zprostředkovatelská
Vzor
Sdružení fyzických osob
Vzory
Ostatní
Vzory
Náhrada škody
Nároky z vad zboží
Uplatnění práva na náhradu škody způsobené na odložené věci
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo - obecná
Rozhodnutí o uložení pokuty za správní delikt
Spoluvlastnictví
Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
Spotřebitelské smlouvy
Odstoupení od smlouvy
Zástavní smlouva
Zástavní smlouva na pohledávku
Bezdůvodné obohacení
Vzory
Zaměstnanec (do 31.12.2006)
Pracovní smlouvy
Smlouvy
Ukončení (rozvázání) pracovního poměru ze strany zaměstnance
Způsoby ukončení (rozvázání) pracovního poměru
Neplatné ukončení (rozvázání) pracovního poměru ze strany zaměstnance
Vzory podání
Dlužná mzda
Platební neschopnost zaměstnavatele (konkurs)
Uplatnění dalších práv zaměstnance
Vzory žádostí, oznámení
Zaměstnavatel (do 31.12.2006)
Pracovní smlouvy
Smlouvy
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Smlouvy
Pracovní řád
Vzor pracovního řádu
Změny pracovního poměru, pracovní cesta
Oznámení o převedení zaměstnance na jinou práci s odůvodněním
Porušování pracovní kázně, neuspokojivé pracovní výsledky
Upozornění, výzvy
Okamžité zrušení pracovního poměru
Ukončení (rozvázání) pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Smlouvy
Výpověď z pracovního poměru
Faktický pracovní poměr
Jednostrnným úkonem
Vedlejší pracovní poměr
Pracovní smlouva na vedlejší pracovní poměr
Ukončení vedlejšího pracovního poměru
Jmenování
Vzory
Odvolání z funkce
Mzdový předpis
Vzory
Různé
Vzory
Podnikatelé – závazkové právo (smlouvy)
Zánik smlouvy v důsledku odstoupení
Vzory
Dlužné pohledávky
Jednostranný zápočet
Uznání závazku
Kupní smlouva
Vzory
Nároky z vad
Smlouva o dílo
Smlouvy
Odstoupení od smlouvy
Ostatní
Mandátní smlouva
Smlouvy
Zprostředkovatelská smlouva
Vzor zprostředkovatelské smlouvy
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouvy
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouvy
Smlouva o přepravě
Smlouvy
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouvy
Smlouva o převodu listinných akcií
Smlouvy
Smlouva o skladování
Smlouvy
Odstoupení od smlouvy
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouvy
Smlouva o utajení
Smlouvy
Smlouva o tichém společenství
Smlouvy
Vzory pro advokáty
Smlouvy
Vzory
Smluvní doložky
Vzory doložek
Směnky
Vzory
Směnečné řízení
Ručení
Vzory
Komisionářská smlouva
Vzor
Smlouva o uložení věcí
Vzor
Smlouva o koupi najaté věci
Vzor
Smlouva o úvěru
Vzor
Odstoupení od smlouvy o úvěru
Zajištění úvěru
Banky
Vzory smluv
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva zasílatelská
Vzor
Smlouva oprovedení auditu
Smlouva oprovedení auditu
Ostatní
Vyúčtování smluvní pokuty s výzvou k uhrazení
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
Cenné papíry
Výzva k úhradě pohledávek
Dohoda o skončení nájmu věcí movitých
Smlouva o nájmu podniku
Smlouva o nájmu podniku
Smlouva o prodeji podniku
Smlouva o prodeji podniku.
Podnikatelé - obchodní společnosti
Založení společnosti s ručením omezeným
Potřebné dokumenty a vzory smluv a podání
Obchodní rejstřík
Jednatel společnosti s ručením omezeným
Vzory a dokumenty potřebné pro výkon funkce
Konání valné hromady – běžné záležitosti firmy, prokura
Zápisy z valných hromad, pozvánka
Převod obchodního podílu spol. s ručením omezeným
Smlouvy, zápisy z valné hromady, návrhy na zápis do obch. rej.
Prokura
Vzory potřebných dokumentů
Rozhodnutí jediného společníka s.r.o.
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu funkce valné hromady
Smlouvy o výkonu funkce
Smlouvy
Založení akciové společnosti
Zakladatelské dokumenty
Jmenování znalců
Splácení vkladů
Dozorčí rada
Představenstvo
Plné moci pro advokáta
Ostatní
Založení veřejné obchodní společnosti
Vzory
Zřízení odštěpného závodu
Vzory
Dohoda o ukončení účasti společníka
Vzory
Konkursní řízení
Návrh na prohlášení konkursu
Společník spol. s r.o.
Vzory
Založení nadace
Vzory
Školství
Darovací smlouva
Vzory darovacích smluv
Kupní smlouva
Vzory kupních smluv
Smlouva o obstarání prodeje věci
Vzor smlouvy o obstarání prodeje věci
Smlouva o dílo
Vzory smluv o dílo
Podstatné překročení ceny určené odhadem
Stanovy sdružení rodičů a přátel školy
Vzory stanov sdružení
Pracovněprávní vzory
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Okamžité zrušení pracovního poměru
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Uplatnění některých práv zaměstnance
Pracovní smlouvy
Nájem nebytových prostor
Vzor nájemní smlouvy
Praxe studentů
Vzory
Obce
Byty a nebytové prostory
Byty
Nebytové prostory
Nemovitosti
Prodej nemovitosti
Nájem nemovitosti
Darování
Smlouvy - různé
Vzory smluv
Odpady
Platební výměr
Pohřebnictví
Vzory
Byty a bytová družstva
Vlastnictví nemovitostí a bytů
Smlouvy o převodu
Vypořádání spoluvlastnictví
Vypořádání společného jmění manželů
Ostatní vzory dokumentů
Společenství vlastníků jednotek
Vzory písemností
Nájemní vztahy k bytu
Vznik nájmu a podnájmu
Zánik nájmu a podnájmu
Výměna bytů
Byt po rozvodu
Ostatní vzory dokumentů
Bytová družstva
Založení a zrušení družstva
Vznik a převod členství
Ostatní vzory dokumentů
Stavebnictví
Smluvní vztahy
Vzory
Stavební řízení
Vzory podání
Řízení zahájeno po 1.1.2007
Řízení zahájeno před 1.1.2006
Vyvlastňovací řízení
Vzory formulářů
Finanční úřad
Správa daní a poplatků
Vzory podání
Prominutí daně
Opravné prostředky
Trestní právo
Procesní práva obviněného
Vzory žádostí
Procesní práva odsouzeného
Vzory
Vazba
Vzory
Odklony v trestním právu
Vzory
Poškozený
Vzory
Pojištění
Vzory
Úkony pojistníka/pojištěného
Pojistná smlouva
Pracovněprávní dle nového ZP (od 1. 1. 2007)
Smlouvy a dohody
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Kvalifikační dohoda
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva s pracovníkem vykonávajícím nekvalifikovanou či méně kvalifikovanou činnost
Pracovní smlouva se zaměstnancem vykonávajícím kvalifikovanou činnost (tzv. modré límečky)
Dodatky a přílohy
Smlouva o půjčce - zaměstnanecká - splátky + zajištění směnkou
Smlouva o užívání služebního vozidla
Manažerská smlouva
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů
Zaměstnanec
Neplatnost výpovědi z pracovního poměru, trvání na dalším zaměstnávání
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. a)
Oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době
Oznámení zaměstnance o trvání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru
Žádost o poskytnutí rodičovské dovolené
Žádost o povolení kratší pracovní doby
Žádost o převedení na jinou práci - pracoviště
Žádost o udělení souhlasu k jiné výdělečné činnosti
Žaloba o určení neplatnosti výpovědi
Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odst.1 písm. b) ZP
Vnitřní předpisy zaměstnavatele
Konto pracovní doby
Mzdový předpis
Pracovní řád
Zaměstnavatel
Konkurenční doložka
Návrh na změnu dalšího pracovního zařazení
Odvolání z funkce
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
Okamžité zrušení pracovního poměru - zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem
Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Potvrzení předešlého zaměstnavatele podle § 294 odst. 1 o.s.ř.
Převedení na jinou práci - proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení
Převedení na jinou práci - zaměstnanci byla dána výpověď pro nedosahování uspokojivých pracovních výsledků
Výpověď - rušení zaměstnavatele (§ 52 písm. a) - malá firma
Upozornění na možnost ukončení prac.poměru výpovědí
Upozornění na možnost výpovědi z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)
Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec pozbyl způsobilost vykonávat práci (§52 písm. e)
Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g)
Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c)
Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele - velká firma (hromadné propouštění)
Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f)
Pověření zaměstnance zaměstnavatelem
Konkurz na zaměstnavatele
Návrh zaměstnance na prohlášení konkursu na zaměstnavatele
Přihláška pohledávky zaměstnance do konkursu
Žádost zaměstnance o uspokojení mzdových nároků

Výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy

Vypočtěte si čistou mzdu z vaši hrubé mzdy. Navíc i výpočet čisté mzdy v roce 2008.

Alkoholmetr

Alkoholmetr

Výpočet aktuální hladiny alkoholu po zadání vypitých alkoholických nápojů.

Body Mass Index, BMI

Body Mass Index, BMI

Jednoduchý výpočet jak jste na tom s vaší váhou.

 

Kalorické tabulky

Kalorické tabulky

Energetické hodnoty potravin v kj, výpočet energetického výdeje a bazálního metabolismu.

Výpočet nemocenské

Výpočet nemocenské

Spočtěte si, jakou nemocenskou dostanete z vaši hrubé mzdy pro zadaný počet dní nemoci.

Důchodový věk

Důchodový věk

V jakém věku půjdete do důchodu?

 

Výpočet důchodu

Výpočet důchodu

Starobní důchod vypočtený podle hrubé mzdy v jednotlivých letech.

Leasingová kalkulačka

Leasingová kalkulačka

Nemáte dostatečnou hotovost na pořízení auta? Výpočet měsíčních leasingových splátek.

Hypoteční kalkulačka

Hypoteční kalkulačka

Výpočet měsíčních splátek hypotečního úvěru.

 

Spoření

Spoření

Kolik naspoříte při pravidelném ukládání určité peněžní částky?

Spočítejte si svůj důchod
Výpočet důchodu není tak jednoduchou záležitostí, jak by se na první pohled mohlo zdát. My se proto v dnešním článku pokusíme princip výpočtu důchodu přijatelně zjednodušit a shrnout základní fakta.
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one