Zvýšení důchodů

Mimořádné zvýšení, průměrně o 465 Kč, je schváleno na srpen.

Pravidelné zvýšení bude v lednu 2009. Důchody se zvýší průměrně aspoň o inflaci, nejméně o 1/3 růstu reálné mzdy.

Výše důchodů

Nejčastější starobní důchod je u nás 9 000 až 9 999 Kč. V březnu ho dostávala téměř čtvrtina důchodců.

Starobní důchod - nárok na odchod

Na důchod máme nárok tehdy, jestliže

 • naše doba pojištění je aspoň 25 let a máme důchodový věk
 • nebo doba pojištění je aspoň 15 let a máme aspoň 65 let

Doba pojištění

Jde o součet doby pojištění a tzv. náhradních dob pojištění.

Náhradní doby pojištění

Náhradní doby pojištění se s výjimkou doby péče o dítě nebo o bezmocnou osobu a doby výkonu vojenské služby (nejde-li o službu vojáka z povolání) započítávají pro výši procentní výměry důchodu v rozsahu 80 %.

Jako doba studia získaná před 1. lednem 1996 se započítává doba studia po skončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let v plném rozsahu a po dosažení uvedeného věku se hodnotí nejvýše 6 roků studia, a to v rozsahu 80 %. Studium získané po 31. prosinci 1995 se započítává nejvýše v délce 6 roků po dosažení věku 18 let, a to v rozsahu 80 %.

Do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na normální starobní důchod se započítává i

Důchodový věk muži - výpočet

Ke kalendářnímu měsíci, ve kterém jako muž dosáhneme 60 let, přičteme 2 kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 1995. Maximum je 65 let.

Důchodový věk ženy - výpočet

Vycházíme z dříve používaných věkových hranic pro odchod do důchodu žen:

 • 53 let pro ženy, které vychovaly aspoň 5 dětí
 • 54 let pro ženy, které vychovaly 3 nebo 4 děti
 • 55 let pro ženy, pokud vychovaly 2 děti
 • 56 let pro ženy, pokud vychovaly 1 dítě
 • 57 let pro ženy, pokud nevychovaly žádné dítě

Musíme však ke kalendářnímu měsíci, ve kterém jako žena dosáhneme uvedené věkové hranice, přičíst 4 kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 1995. Maximum je 65 let.

Starobního důchod - výpočet

Zvýšení důchodu díky výdělečné činnosti

Jestliže po vzniku nároku na důchod vykonáváme výdělečnou činnost a důchod současně nebereme, výše procentní výměry důchodu se nám během té doby zvyšuje.

Za každých celých 90 kalendářních dnů se procentní výměra zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu.

Výpočet starobního důchodu

Starobní důchod má dvě složky:

 • základní výměru
 • procentní výměru

Základní výměra důchodu

Základní výměra je stejná pro normální i předčasný starobní důchod.

Od 1. ledna 2008 činí měsíčně 1 700 Kč.

Procentní výměra důchodu

Za každý celý rok doby pojištění do vzniku nároku na starobní důchod činí procentní výměra důchodu 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770 Kč měsíčně.

U předčasného starobního důchodu se procentní sazba krátí podle toho, zda jde o předčasný důchod krácený dočasně nebo trvale (viz předčasný starobní důchod).

Přitom do doby pojištění se započítává i tzv. náhradní doba pojištění, avšak pouze v rozsahu 80 %, pokud jde o dobu studia, dobu vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, jestliže náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a v rozsahu tří let také doba, kdy uvedené dávky nenáleží, doby, po kterou jsou osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, doba výkonu civilní služby a doba pobírání plného invalidního důchodu; v plném rozsahu se započítávají náhradní doby pojištění, pokud jde o dobu výkonu základní vojenské služby, dobu péče o dítě do dosažení stanoveného věku a dobu péče o bezmocnou osobu.

Předčasný důchod

Předčasný starobní důchod je krácený (snížený). Podle toho, jaké se nám podaří splnit podmínky, je krácený

 • dočasně nebo
 • trvale

Dočasně krácený důchod

Dočasně krácený předčasný starobní důchod můžeme dostat, jestliže jsme k 31.12.2006 splnili následující podmínky:

 • dobu pojištění nejméně 25 let a pobírání částečného invalidního důchodu (nebo nepobírání jen kvůli vysokým příjmům), do důchodového věku nejvýše dva roky
 • nebo plný invalidní důchod nepřetržitě aspoň pět let a pokud nárok na tento důchod zanikl a ke dni jeho odnětí do dosažení důchodového věku chybí nejvýše pět let

Dočasně krácený důchod výpočet

Výpočet je stejný jako u normálního starobního důchodu, jen procentní výměra se krátí o 1,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku.

Jestliže jsme po vzniku nároku na tento důchod vykonávali do dosažení důchodového věku výdělečnou činnost a nepobírali přitom důchod, přepočte se nám výše procentní výměry, a to s přihlédnutím k nově získané době pojištění.

Po dosažení důchodového věku nám vzniká nárok na normální (nekrácený) starobní důchod.

Trvale krácený důchod

Trvale krácený předčasný starobní důchod můžeme dostat, jestliže máme dobu pojištění nejméně 25 let, a do dosažení důchodového věku nám chybí nejvýše tři roky. Přiznáním tohoto důchodu se zbavujeme možnosti dostat někdy normální starobní důchod.

Trvale krácený důchod - výpočet

Výpočet je stejný jako u normálního starobního důchodu, jen procentní výměra se krátí o 0,9 % výpočtového základu.

Výše procentní výměry důchodu se nám, pokud jsme po vzniku nároku na tento důchod vykonávali do dosažení důchodového věku výdělečnou činnost a nepobírali přitom důchod, přepočte, a to s přihlédnutím k nově získané době pojištění.

Nárok na částečný invalidní důchod

Na částečný invalidní důchod máme nárok tehdy, jestliže

 • jsme částečně invalidní a máme potřebnou dobu pojištění
 • nebo následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání)

Výše částečného invalidního důchodu

Částečný invalidní důchod má dvě složky:

 • základní výměra
 • procentní výměra

Základní výměra důchodu

Činí od ledna 2008 měsíčně 1 700 Kč měsíčně.

Procentní výměra důchodu

Výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu, nejméně 385 Kč měsíčně.

Do doby pojištění se započítává i

 • dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy
 • náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu)

Zvláštní ustanovení o minimální výši důchodu

Minimální výše procentní výměry částečného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění, činí 22,5 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání částečného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem.

Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

Výše příjmů z výdělečné činnosti nemá na výši důchodu vliv.

Souběh starobního důchodu s příjmem, OSVČ

Normální starobní důchod dostaneme

Jestliže máme nárok na normální starobní důchod (to znamená ne ten předčasný), můžeme jej pobírat a zároveň vydělávat. Je však třeba dodržet určité podmínky, aby to bylo možné a/nebo výhodné (viz dále).

Souběh starobního důchodu a příjem ze zaměstnání

Pokud chceme vedle normálního starobního důchodu pracovat v zaměstnání, musíme mít pracovní smlouvu na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. Takovou smlouvu na dobu určitou můžeme opakovat tak dlouho, jak to bude vyhovovat nám nebo našemu zaměstnavateli.

Souběh starobního důchodu a OSVČ

Vedle normálního (ne předčasného) starobního důchodu můžeme mít příjem z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti - jako OSVČ.

Z tohoto příjmu musíme platit daň z příjmu i zdravotní pojištění. Sociální pojištění (jeho hlavní součástí je důchodové zabezpečení) musíme platit jen tehdy, pokud výše našeho zisku za předešlý rok přesáhla určitou hranici. Pro rok 2008 je tato hranice 51.744 Kč, za rok 2007 je tato hranice 48.334 Kč.

K tomu blíže na stránkách Jak podnikat: Sociální a zdravotní pojištění OSVČ.

Předčasný starobní důchod nedostaneme

Jestliže vykonáváme výdělečnou činnost (jsme zaměstnaní nebo máme výdělek jako OSVČ) nebo máme podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nemůžeme mít zároveň předčasný starobní důchod.

22.05.2008 12:54:57
ADMIN
Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one