·Ostatní zajímavosti

Mzdové rozdíly jsou pochopitelně v prvé řadě ovlivněny produktivitou práce, které příslušná země dosahuje.

Podnikat a být svým vlastním pánem je sice snem mnoha občanů ve všechvyspělých zemích světa, ale většina si obstarává finanční prostředky k životu v zaměstnaneckém poměru. Protože jsou Evropané kvalifikovaní, inovativní a vzdělaní, jsou jejich příjmy vysoké a současně stráví v práci podstatně méně času než občané v jiných vyspělých zemích světa.

Nejvyšší průměrná mzda je v Norsku

Mzdové rozdíly jsou pochopitelně v prvé řadě ovlivněny produktivitou práce, které příslušná země dosahuje. Země s nízkou produktivitou práce si nemůže dovolit vysoké mzdy. Nejvyšší průměrná měsíční hrubá mzda je v Norsku (4 192 euro), Dánsku (3 808 euro) a Švýcarsku (3 801 euro).

Samotné porovnávání hrubých měsíčních mezd nesmíme provádět ukvapeně, neboť v jednotlivých zemích je různě vysoké zdanění práce. Současně výše průměrné hrubé mzdy je jedna věc a co si se za ni koupí je věc druhá. Ceny zboží a služeb jsou v mimoevropských zemích mnohem nižší, čili si mohou za nižší průměrnou mzdu, v některých případech, koupit více zboží a služeb.

Na průměrnou mzdu většina občanů nedosáhne

Průměrná mzda v každé zemi je pro většinu občanů nedosažitelná. Její výše je totiž „znehodnocena“ extrémně vysokými příjmy dobře placených občanů. Hodnoty mezd nejlépe placených zaměstnanců výrazně zvyšují aritmetický průměr mezd, který tak stále méně odpovídá vžité představě mzdy běžného zaměstnance.

Seřadíme-li však všechny mzdy zaměstnanců podle velikosti, tak zaměstnanec nacházející se svou mzdou přesně uprostřed (medián) má mzdu v Evropě o necelých20% nižší, v mimoevropských členských zemích OECD je to ještě o 5% více. Zaměstnanců podprůměrně placených tedy není přibližně polovina, ale necelých přibližně dvě třetiny.

Zvyšování průměrné mzdy tedy nemá základ ve zvyšování středních mezd (kde se nachází většina mezd a platů v zemi), ale ve zvyšování 10% nejvyšších mezd v zemi. Nejlépe placeným zaměstnancům roste mzda nesrovnatelně rychleji než ostatním občanům. Nejnižší mzdové rozdíly naopak jsou v Maďarsku, Dánsku a Česku, nejvyšší mzdové rozdíly jsou: v Mexiku, USA a Kanadě.

Hrubá mzda a čistá mzda není totéž

Výše hrubé mzdy je jistě pro každého zaměstnance důležitý údaj, mnohem důležitější určitě pro nás všechny je, jak vysoká finanční částka končí každý měsíc na našem bankovním účtu – naše čistá mzda. Např. občané Skandinávie pobírají nejvyšší příjmy, ale současně je v těchto zemích vysoké zdanění práce a i ceny zboží či služeb jsou vyšší než v ostatních vyspělých státech světa.

Nejnižší zdanění práce z členských zemí Evropské unie je v Irsku, nejvyšší v Belgii a Skandinávii. Pro mimoevropské země je společné, že zdanění práce je podstatně nižší než v Evropě.Po odečtení daňové povinnosti zjistíme, že nejvyšší průměrná čistá mzda je v Lucembursku, následuje Velká Británie.

Mimo míru zdanění hraje při posuzování kupní síly průměrné mzdy taky důležitou roli cenová hladina zboží a služeb v jednotlivých zemích. Občané ve střední a východní Evropě mají mzdy mnohonásobně nižší než občané v západoevropských zemí, protože je zde však levněji, nejsou rozdíly až tak závratné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Co ovlivňuje výši příjmu?

O výši příjmu rozhoduje především vykonávaná práce. Současně však může např. počítačový odborník za stejnou práci pobírat uvnitř země zcela rozdílnou mzdu. Mimo jiné záleží totiž i na regionu, ve kterém je daná profese vykonávána, na věku či na pohlaví.

Např. v Německu jsou mzdy v západních členských zemích podstatně vyšší než ve východních zemích. Porovnání jednotlivých krajů a okresů dle výše průměrné mzdy dává signál o mzdových a platových obyčejích v různých koutech daného a záleží pouze na každém jednotlivci, kde se při hledání práce zaměří na pracovní příležitosti. Evropané žijí raději celý svůj život na stejném místě, proto se nedaří příliš stírat rozdíly mezi regiony.

V tom je veliký rozdíl mezi Evropou a Amerikou. Většina Američanů změní za život několikrát místo svého trvaného pobytu a profesi, dokáží se rychle přizpůsobit novým podnětům na trhu práce. Samozřejmě jejich častému stěhování za prací nahrává skutečnost, že se po celé Americe dorozumí svou mateřštinou, tedy angličtinou.

Navíc v USA dobře funguje trh s byty, a proto není problém téměř okamžitě nastoupit na volné pracovní místo ze západu na východ. Nejvyššího příjmu dosahují Evropané v období od 43 do 48 let, kdy mají již dostatek zkušeností a přitom jsou ještě velmi výkonní. V Japonsku či Koreji mají občané nejvyšší příjmy později, starší občané jsou velmi ceněni.

Tito občané, pokud jsou v dobré fyzické kondici,mají totiž pro firmu nezanedbatelný přínos - mají spoustu zkušeností, ochotu dokázat, že na danou práci stačí a jsou lepší než mnozí mladší kolegové, vůči firmě jsou nesmírně loajální (mají dokonce podstatně nižší nemocnost než je průměr ve firmě) a přesčasové hodiny pro ně nebývají problém.

Ve všech členských zemích OECD potom mají ženy nižší příjmy než muži. Příčin je několik: od častějšího využívání žen zkrácených pracovních úvazků (především v západní Evropě)až po méně žen na vedoucích pozicích.Nejnižší mzdové rozdíly jsou potom u velmi zdatných odborných pracovníků (např. chemiků, elektroinženýrů, informatiků, programátorů…).

Proč právě Lichtenštějnsko?

Při zohlednění výše průměrné čisté mzdy a výše cen zboží a služeb jsou z Evropanů „nejbohatší“ občané Lichtenštějnska, Lucemburska, Švýcarska, Rakouska a Velké Británie. Z původních patnácti členský chzemí EUje nejnižší kupní síla průměrné čisté mzdy ve Španělsku, Řecku a Portugalsku.

Kupní síla průměrného čistého ročního příjmu v Lichtenštějnsku je např. dvojnásobně vyšší než v Německu a čtyřnásobně vyšší než v Česku. Z východoevropských zemí je kupní síla průměrné čisté mzdy nejvyšší právě v Česku, následuje Maďarsko, Litva a Polsko.

Občané ve střední a východní Evropě mají mzdy mnohonásobně nižší než občané v západoevropských zemích. Jižní země Evropské unie jsou na tom platově výrazně hůře než bohatší sever. Základem hospodářství Lichtenštějnska je bankovnictví a průmyslová výroba (přesné strojírenství). Na vývozu se nejvíce podílí dentální výrobky a známky.

V Lichtenštějnsku hraje v současné době dominantní roli sektor služeb, především potom bankovní sektor. Tak jako ve Švýcarsku, dodržují místní banky důsledně bankovní tajemství. Díky nízkým daním je v Lichenštějnsku zaevidováno mnoho mezinárodních firem, které ve skutečnosti operují v jiných státech.

Služební automobil pro soukromé účely se může významně projevit na výplatní pásce a v odvodech zaměstnavatele.

Dávno jsou pryč doby, kdy zaměstnavatelé bez výjimek trvali na zaparkování služebního automobilu v prostorách firmy a odevzdání klíčů před odchodem ze zaměstnání. V současné době je bezplatné využívání služebních automobilů pro soukromé účely zaměstnanci velmi rozšířené. S užíváním služebních automobilů (osobních automobilů, dodávkových automobilů, nákladních automobilů, motocyklů) jsou ovšem spojeny daňové povinnosti, kterým se věnuje následující článek.

Co na to zákon

Jestliže zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci bezplatně automobil k používání jak pro služební, tak i soukromé účely podléhá bezplatné využívání zaměstnancem zdanění dle Zákona o daních z příjmů (§ 6 odstavec 6). Zákon o daních z příjmů v tomto odstavci říká, že „Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.“

 

Vstupní cenou se v tomto případě rozumí vstupní cena včetně DPH. Uvedený paragraf zákona pamatuje také na najatá vozidla, kde se vychází ze vstupní ceny u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi automobilu (např. u finančního leasingu).

 

Při výpočtu tohoto nepeněžního příjmu zaměstnance nezávisí na skutečném rozsahu užívání vozidla pro soukromé účely – důležitá je v tomto případě skutečnost poskytnutí možnosti užívání automobilu pro soukromé účely.

 

Uveďme si celou problematiku na následujícím příkladu. Zaměstnanec na základě uzavřené smluvní dohody se zaměstnavatelem využívá k soukromým účelům služební automobil, jehož vstupní cena je 500 000 Kč včetně DPH. Zaměstnavatel je tedy povinen zaměstnanci navýšit základ daně z příjmů fyzických osob (hrubou mzdu) o 5 000 Kč měsíčně.

 

Tento nepeněžní příjem nevstupoval do konce roku 2007 do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2008 došlo ke změně, kdy se do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální pojištění a na zdravotní pojištění zahrnuje i nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1% vstupní ceny služebního automobilu poskytnutého k soukromým účelům zaměstnavatelem.

 

Zákon o daních z příjmů také pamatuje na specifické případy, které mohou v praxi nastat:

 • Pokud vypočtená částka (zdanitelný příjem zaměstnance) je menší než 1 000 Kč, považuje se za zdanitelný příjem částka 1 000 Kč.
 • Pokud zaměstnanec v průběhu jednoho kalendářního měsíce používá postupně za sebou více automobilů, považuje se za zdanitelný příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny automobilu.
 • Pokud zaměstnanec v průběhu kalendářního měsíce používá více automobilů současně, považuje se za zdanitelný příjem částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech automobilů.
 • Pokud je jeden automobil poskytnut pro služební i soukromé účely více zaměstnancům, je zdanitelným příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny automobilu měsíčně u každého ze zaměstnanců.

A teď na příkladě

Zaměstnanec má od zaměstnavatele poskytnut služební osobní automobil k používání i pro soukromé účely – Varianta A. Vstupní cena osobního automobilu včetně daně z přidané hodnoty činí 600 000 Kč. Hrubá mzda zaměstnance v měsíci březnu 2008 činila 25 000 Kč. Zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, ve kterém uvádí pouze slevu na poplatníka (od 1. ledna 2008 – 2 070 Kč). Pro srovnání budeme uvažovat i Variantu B – nemá poskytnut služební automobil pro soukromé účely.

 

 

Na první pohled bychom mohli z výsledků modelového příkladu konstatovat, že používání služebního automobilu zaměstnancem k soukromým účelům je nevýhodné (zaměstnanec dosahuje nižší úrovně mzdy k výplatě). Ovšem je nezbytné si uvědomit, že náklady související s provozem vlastního automobilu hrají velmi důležitou roli v nákladech každého z nás, proto možnost používat služební automobil k soukromým účelům patří mezi velmi lákavé zaměstnanecké výhody. Používání automobilů (zejména osobních automobilů) pro soukromé účely v současnosti patří k velmi častým formám zaměstnaneckých benefitů a stává se v některých pracovních pozicích standardem.

Musíte mít co nabídnout!

Trápí vaši firmu nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců? Pokud ano, věřte, že nejste zdaleka sami!

Není žádným tajemstvím, že český pracovní trh se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců, a to nezávisle na tom jak se daří nebo nedaří české ekonomice.

Co říkají manažeři českých podniků

Další vzdělávání je v české kotlině stále v plenkách a školy se ještě nestačily přizpůsobit potřebám praxe. To potvrzuje mezi jinými i Petr Duňka, manažer vývoje firmy Jablotron, který popisuje své zkušenosti s hledáním nových vývojářů takto: „Absolventi, pokud v rámci studia nevykonávali někde nějakou praxi nebo již před tím samotným studiem v daném oboru nepracovali, vyjdou ze školy čistí jak slovo boží.“ Možná máte podobnou zkušenost. A že stát zdůrazňuje význam propojení akademické půdy s firemním prostředím? Zdá se, že skutek zatím utek.

Za kvalitu systému dalšího vzdělávání a úroveň kvalifikace pracovní síly je zodpovědný nejen jednotlivec, ale i firmy a v neposlední řadě stát. Ale k tomu, aby v České republice potřebný systém vznikl, nestačilo našemu státu ani 10 miliard korun ze strukturálních fondů. Pokud jde o jednotlivce, průzkumy ukazují, že ochota dále se vzdělávat je u nich stále podstatně nižší, než v jiných evropských zemích. Podle statistických údajů agentury Eurostat z roku 2006 se dále vzdělává jen 30% českých občanů v aktivním věku.

Pro srovnání, v sousedním Rakousku se vzdělává téměř 90 % obyvatel (ve věku 25 – 64 let). Taková je situace. Zdánlivé hrozbě nedostatku kvalitních lidí mohou ale firmy čelit aktivně. Situaci uchopit jako příležitost a nabídnout uchazečům o práci něco, po čem touží a co ve výsledku přinese ovoce také firmě samotné. Propracované koncepční vzdělávání a příslušný trénink. Jaký? Pokud možno ten, který vychází z prostředí, v němž se podnik pohybuje.

Co říkají statistiky

Ekonomická prognóza pro letošní rok přisuzuje trvalému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce zásadní vliv na snížení tempa hospodářského růstu na 4,7 %. Alarmující je i poslední šetření pražské VŠE mezi 252 českými firmami - více než 70 procent jich tvrdí, že drtivá většina jejich zaměstnanců není schopna práce ve vyspělých zahraničních ekonomikách na takových postech, které zastávají doma.

Nízká kvalita a úroveň klíčových zaměstnanců se tak v rozvinuté globální ekonomice stává pro většinu českých firem zásadní a hlavní brzdou při dobývání zahraničních trhů. Tedy nikoliv absence nápadů či zajímavých produktů. Synonymem pro ekonomickou úspěšnost a konkurenceschopnost je vysoce kvalifikovaná pracovní síla neustále si doplňující a rozšiřující znalosti a dovednosti.

V Bílé knize Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice za rok 2006 se uvádí: "Porovnání ukazatelů vzdělávání dospělých u nás a v zahraničí, zejména v zemích EU, zřetelně ukazuje, že vzdělávání dospělých se v Česku rozvíjí pomaleji a v posledních letech se dokonce kvantitativní ukazatele vzdělávání dospělých začaly snižovat, což je v mezinárodním porovnání jev zcela mimořádný.“ Bohužel, podporu vzdělávání do své personální politiky zahrnuje jen čtvrtina českých firem.

Co umí „žádaný zaměstnanec“

Požadavek na projektové řízení organizací znamená, že firmy už nehledají jen úzké specialisty. Vyžadují od zaměstnance klíčové kompetence - informační, tržní a jazykovou gramotnost.

 • Informační gramotnost: schopnost ovládat počítač, orientovat se na internetu a rychle získat rozhodující informace.
 • Ekonomické myšlení: schopnost porozumět světu finančních manažerů, sestavit kalkulaci nebo rozpočet a navrhnout metody financování nových nápadů.
 • Řízení a vedení: schopnost sestavit a řídit projektový tým, umění identifikovat a řídit procesy v čase.
 • Marketing: cit pro potřeby zákazníka a znalost moderních marketingových nástrojů.
 • Právní povědomí: znalost hlavních principů právního systému a řízení rizik.
 • Proaktivita: schopnost přicházet s návrhy řešení, namísto s problémy.

Co říkají tvůrci systémů dalšího vzdělávání

Jak tedy získat kvalitní, pokud možno spokojené, motivované a v klíčových kompetencích vzdělané zaměstnance? Je třeba jim připravit program, který bude odpovídat jejich potřebám. Bude přitažlivý nejen obsahem, ale i formou. A bude, co možná nejvěrněji, reflektovat realitu, v níž se nacházejí.

Na dnešním trhu již existuje poměrně široká nabídka vzdělávacích služeb, stačí otevřít internet. Vedle zahraničních programů jsou ale k dispozici také manažerské tréninky vycházející ze zkušeností úspěšných českých manažerů. Významnou roli ve zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání mohou sehrát také neziskové organizace, které se zabývají tvorbou metodik, a nebo výukových pomůcek.

Příkladem může být obecně prospěšná společnost Prosperita. V posledním roce vytvořila sérii výukových filmů, ve kterých účinkují sami kapitáni současné české ekonomiky - zakladatelé, ředitelé a manažeři úspěšných českých podniků. Tyto multimediální výukové pomůcky jsou určeny k zpestření a doplnění kurzů pro manažery a umožňují výměnu zkušeností efektivní a poutavou formou. „Jedním z cílů tvorby výukových filmů a případových studií s úspěšnými českými podnikateli a manažery je umožnit ostatním učit se od nejlepších.“ popisuje projekt ERUDIA člen týmu společnosti Prosperita Ing. Petr Kloboučník a dodává:“ Kurzy, které jejich metodici připravili, jsou výlučně zaměřené na české reálie a současnou podnikovou a podnikatelskou praxi. Lze považovat za cenově dostupnou alternativou nákladných MBA studií.“

Je na samotných manažerech dalšího vzdělávání, aby příležitost uchopili a vystavěli si koncept, který umožní růst zaměstnanců a tím i celého podniku. Dobře nastavený systém dalšího vzdělávání totiž přispěje ke zvýšení produktivity hned několika způsoby. Kromě znalostí, které zaměstnanci nabudou, se zvýší také jejich spokojenost. A jak uvádí studie publikovaná v Harvard Business Review, zvýšení spokojenosti zaměstnanců o 5 % vyvolá snížení nákladů o 10%. Nespokojení a nemotivovaní zaměstnanci pro firmu představují větší nebezpečí než konkurence.

Kompetence rozvíjejte „per-partes“

 • Stanovte základní kompetence pro úspěšný výkon dané pozice.
 • Nechte otestovat zaměstnance nebo uchazeče.
 • Vyberte kompetence, které jsou klíčové pro tvorbu přidané hodnoty a které je třeba posílit.
 • Stanovte konkrétní aktivity, zahrnující trénink a výuku, které povedou ke zlepšení první a nejdůležitější kompetence a definujte, co budete považovat za zlepšení.
 • Jakmile dojde ke zlepšení, pokračujte tréninkem další kompetence.

 

22.1.2008 07:28
23.1.2008 11:54

Dobrý den, jsme malí výroci, kteří své zboží někdy prodávají na místních trzích (na venkovních prostranstvích). Jsme povinni v letošním

 

15.2.2008 07:30
18.2.2008 09:22

Dobrý den,může prodat jednatel společnosti část společnosti bez souhlasu majitele?Děkuji

9.2.2008 06:15
11.2.2008 14:24

Dobrý den, chtala bych se informovat o prodeji věcí na internetu. Na jednom bazárku bych chtěla prodávat outletové zboží - tudíž nové ale lonská kolekce. Na bazárku platím členství které mi umožnuje toto zboží prodávat a mám tam jakoby svůj obchůdek. Jen nevím jestli potřebuji živnostenský list na tento prodej. Mám zhruba 600 prodejních fotografii, zboží získávám tak, že na internetu je jeden obchod s outletem, já si ke každému kousku připočítám 40 či 50kč a prodávám dál. takže jakoby nákup prodej. Můj příjem z tohoto prodeje je zhruba 1000-2000měsíčně. Je třeba tedy živnostenský list? to bych pak musela odvádět daně.... Nebo je to nějak omezeno že mohu do jisté částky vydělávat? Jak vyřešit tuto situaci abych nedělala nic neoprávněně? Jak mi kdo dokáže kolik jsem prodala věcí? Nebo do titulku nepsat že je to nová věc či outelet a již se to nebude počítat za novou věc a mohu to dělat bez živ.listu? děkuji vám za radu. příjemný den.

8.2.2008 00:28
11.2.2008 09:07

dobrý den.. prosím o radu jakým způsobem se bránit když je doručena faktura doporučeně dopisem na zboží které sem nikdy neobjednal a nepřevzal třeba se souhlasem mého podpisu.a firma co to odeslala nekomunikuje ani písemně ani osobním jednáním stoji si stále jen na zaplacení té faktury..děkuji za odpověď.

9.1.2008 10:07
9.1.2008 13:20

Dobrý den,byl mě poskytnut úvěr na koupi rekr.chaty k podnikání,s tím,že na nemovitost bylo dáno zástavní právo ve prospěch banky,úvěr jsem nemohla splácet a tak vedla banka proti mě žalobu,ale tu vzala v plném rozsahu zpět.Je možné,že může do budoucna opět proti mě vést žalobu O UHRAZENÍ DLUHU?Stále ještě nepřistoupila k zástavě nemovitosti,vlstníkem zůstávám nadále já.Děkuji

3.1.2008 09:03
4.1.2008 10:15

Dobrý den, je povinnost zapisovat každého člena družstva do Obchodního rejstříku, nebo podle stanov bude existovat jen soupis tzv.družstevníků? Jak dloho musí trvat minimálně toto členství a za jakých podmínek lze z družstva někdy vystoupit? Nejednalo by se o bytové družstvo, ale o družstvo tzv.obchodní. Děkuji za Vaši odpověď

20.12.2007 10:46
21.12.2007 11:12

Dobrý den, máme nevymoženou pohledávku proti sdružení fyzických osob, které zaniklo. Můžeme pohledávku vymáhat na fyzické osobě (pokud existuje) případně na občanovi, který byl fyzickou osobou, na jehož IČO bylo sdružení zaregistrováno? Děkuji za odpověď a přeji pohodové Vánoce a úspěšný rok 2008. Hana Böhmová

19.12.2007 09:05
19.12.2007 15:07

Dobrý den, mám jeden dotaz, jsme malou společností s.r.o. (realitní činnost, inženýrská činnost, správa nemovitostí). Chtěla jsem se zeptat jestli musíme zasílat kopii zápisu z valné hromady, která rozhoduje o hopodářském výsledku za účetní rok a účetní závěrku na obchodní rejstřík k zařazení do listin. Předem děkuji za informaci a jsem s pozdravem. Ing. R. Indrová

15.12.2007 13:35
17.12.2007 15:31

Dobrý den, chci si založit obchod a mít v něm navíc k přečtení vytištěné knihy z internetu, je to legální? A ještě bych chtěl mít jako reklamu v obchodě puštěné ukázky z her a možná i nějaké seriály, co mohu udělat pro to, abych je mohl pouštět? děkuji za odpověď.

14.12.2007 16:26
17.12.2007 15:19

Dobrý den. Nejsem znalý všeho a proto bych se rád zeptal na tento skutek. Od roku 1995 jsme společnost s.r.o. která má 3 členy. V roce 1995 jsem se se zbylými dvěma členy vypořádal....sepsali jsme převedení podílů na mne.Jenomže se stala neočekávaná událost ! u jednoho z bývalých podílníků se bohužel oběvila rakovina....a následoval sled strašných událostí, které zanechali kruté šrámy a ....vše skončilo smrtí bývalého společníka. Nějak jsem opomenul vložit změnu na obchodní rejstřík a proto se ptám.....co mi za to hrozí ?? a v jaké výši....

 

7.2.2008 10:34
7.2.2008 14:57

Dobrý den,zajjímalo by mě jaké bych měla dostatvýživné na děti ve věku 6 a 9 let po rozvodu od manžela s jeho čistým příjmem 12000,-. Přdem děkuji za odpověď.

31.1.2008 08:04
1.2.2008 09:22

Přeji krásný den a moc prosím o odpověď.Manžel má z předchozího manželství syna.Jeho bývalá manželka zažádala o zvýšení výživného.Až dosud manžel vedl daňovou evidenci.Poprvé za rok 2007 uplatňuje výdaje % z příjmu,(řemeslná živnost 60%).K soudu jsem dle jejich požadavku zaslala přiznání za rok 2005,2006 a dopis,že za rok 2007 uplatňuje výdaje % z příjmu.Nyní mě soud žádá o doložení peněžního deníku za rok 2007,ten ovšem manžel není dle zákona o daních z příjmu v případě uplatnění výdajů paušální částkou vést.Zajímalo by mě,zda má právo po něm chtít peněžní deník a jak bude posuzovat manželovy příjmy v případě,že nevede daňovou evidenci ale poušál.Bude brát 60% neprokázaných příjmů.Mám obavy,že jako příjem vezme pouze celkovou fakturaci za rok 2007.Doufám,že je můj dotaz aspoň tochu srozumitelný,velice těžko se tento problém popisuje.Děkuji!!!

17.1.2008 10:55
17.1.2008 14:38

Dobrý den, mám na vás otázku týkající se darování nemovitosti. Rodiče mého manžela nám oběma chtějí darovat dům, ale údajně jej mohou darovat pouze mému muži a to prý proto, že má 1 bratra ( zletilý, svobodný )který má prý nárok na polovinu domu (?). Momentálně jsme si s manželem vyřídili úvěr ( na mé jméno )a chystáme se do tohoto domu investovat a tak mě logicky zajímá zda budu mít na dům také právo ( nerada bych na to v budoucnu nějak doplatila ). Ještě pro upřesnění - manželův bratr by měl v budoucnu dostat jiný dům ve kterém nomentálně žije i s jeho rodiči. Moc Vám děkuji za odpověď.

15.1.2008 11:06
16.1.2008 10:04

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s dělením majetku v manželství pokud není předmanželská smlouva. Dělí se i majetek, který byl nabyt před manželstvím?Děkuji

25.12.2007 09:51
3.1.2008 10:39

Dobrý den, ráda bych se zeptala na dotaz z okruhu rodinného práva. Jaké má vyživovací povinnosti na mé dítě partner, který se mnou nežije a je cizinec pochází z Anglie.Nevím o tamnějších zákonech v tomto směru. Poradíte mi jak se v těchto věcech postupuje pokud partner je Angličan? Děkuji s pozdravem Petra

 

19.2.2008 07:28
19.2.2008 16:15

Dobrý den,děkuji za odpověď na: Pekny den,zaslechla jsem informaci,ze pokud je na DPP uvedeno,že je uzavřena na 150h/rok,tak pokud prac.musi tuto dohodu ukoncit z důvodu,ze se zrusila provozovna,pro kterou pracoval,je mu povinen zamestnavatel zbytek hodin,ktere nemohl odpracovat, max.do vyse 150h proplatit,je to tak?Děkuji Odpověď: Podle Vašeho dotazu máte na mysli zřejmě případ, kdy zaměstnanec pracující pro zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, nemohl vykonávat práci ve sjednaném rozsahu pro překážky na straně zaměstnavatele. V takovém případě může mít skutečně zaměstnanec právo, aby mu zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 207, resp. 208 zákoníku práce poskytl odpovídající náhradu mzdy (odměny). ------------------------------------------------- Mám tomu rozumět tedy tak, že i když jsem ukončil z důvodu zrušení části provozovny DPP a odpracoval jsem 8 hodin, mám právo na výplatu zbývajících 142 hod.?Kde se mám obrátit na oblastní inspektorát práce?Děkuji, je mi již nyní známo, že jednatel původní společnosti nemá fin.prostředky ani na výplatu zaměstnanců na HPP,

18.2.2008 06:40
18.2.2008 15:30

Pekny den,zaslechla jsem informaci,ze pokud je na DPP uvedeno,že je uzavřena na 150h/rok,tak pokud prac.musi tuto dohodu ukoncit z důvodu,ze se zrusila provozovna,pro kterou pracoval,je mu povinen zamestnavatel zbytek hodin,ktere nemohl odpracovat, max.do vyse 150h proplatit,je to tak?Děkuji

Celá odpověď na otázku ZDE

16.2.2008 15:27
18.2.2008 11:47

Může zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci než je uvedena v pracovní smlouvě bez jeho souhlasu? Pokud ano v jakých případech a na jak dlouho a zda je potom zaměstnavatel povinen převedení na jinou práci sepsat písemně? Děkuji.

Celá odpověď na otázku ZDE

13.2.2008 00:37
13.2.2008 10:48

K 31.1.2008 podal jeden z mých zaměstnanců výpověď dle zákoníku práce s dvouměsíční výpovědní lhůtou,která začala běžet od 1.2.2008. Součátí lednové výplaty byly i odměny za splnění plánu výroby za rok 2007. Zaměstnanec je tzv. "buřič". Přesto pracuje kvalitně a za předchozí rok nemarodil ani jeden den, přesto jsem se mu rozhodl odměnu neudělit,ikdyž byla udělena plošně ve výši 100% hrubé základní mzdy k 12/2007. Je tento postup nějakým způsobem právně napadnutelný? Děkuji za odpověď

Celá odpověď na otázku ZDE

12.2.2008 06:48
12.2.2008 15:25

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s ukončením části provozovny?Děkuji

Celá odpověď na otázku ZDE

5.2.2008 06:46
6.2.2008 17:23

Pracuji na DPP jako mzdový účetní,zaměstnavatel mi nevytvořil podmínky k práci(nezaplatil nový upgrade na mzdy),nyní po mě chce,abych zpracoval výplaty,já toto odmítám,prý to mám udělat ručně,DPP podepsanou nemám na rok 2008,pokud to neprovedu plynou mi z toho nějaké sankce?Musím dát zaměstnavateli výpověď písemně dohodou?Nebo stačí ústně,děkuji

Celá odpověď na otázku ZDE

23.1.2008 06:39
23.1.2008 15:23

Dobrý den, prosím o vyjádření ke sporném bodu v pracovní smlouvě, kterou podepsal se svým zaměstnavatelem můj syn - "Zaměstnanec se zavazuje, že po dobu 6-ti měsíců ode dne skončení tohoto pracovního poměru nebude vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která je předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo ani jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele. Zaměstnanec se zavazuje, že poruší-li tento závazek, zaplatí zaměstnavateli smluvní pokutu ve výši 50 tisíc Kč do 15-ti dnů ode dne, kdy k porušené došlo. Tímto není dotčeno právo zaměstnavatele na náhradu škody. " Syn nyní ukončil pracovní poměr ve zkušební době a podle této věty ve smlouvě nemůže půl roku vykonávat svou profesi. Má zaměstnavatel na toto právo? Zaměstnavatel vykonává činnost prodej, servis a opravy počítačů, mobilních telefonů, instalace internetu a můj syn je mechanik elektronik s maturitou. Oba mají široko spektrální obory a tímto má můj syn znemožněnou dost širokou oblast další praxe. Platí toto omezení i v tom případě, že syn ukončil pracovní poměr již ve zkušební době? Díky za odpověď.

Celá odpověď na otázku ZDE

13.1.2008 12:52
14.1.2008 09:55

Dobrý den, Prosím o zodpovězení dotazu z oblasti pracovního práva : Softwarová společnost zaměstnává konzultanty, kteří byly vysláni na základní školení k produktu, ke kterému poskytují poradenství.Konzultanti získali částečné znalosti tohoto produktu během své roční praxe u společnosti, kdy poskytovali poradenství jen na základě samostudia.Jiné školení neabsolvovali, předchozí praxi v této oblasti neměli.Společnost odměňuje zaměstnance na základě interního sazebníku, který definuje i pevnou výši odměny za školení. Bude toto základní školení posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnance a tedy placeno průměrným výdělkem, nebo budou ohodnoceni dle interního sazebníku zaměstnavatele ? Děkuji za odpověď

Celá odpověď na otázku ZDE

11.1.2008 09:17
14.1.2008 09:44

Dobry den. Jsme velka ucetni firma. Zamestnavateli dal klient vypoved na nasem projektu, postupne budeme prechazet na jina pracovni mista. Ve smlouve mame vsichni pozici ucetni. Muze nas zamestnavatel prevelet na uplne jinou pozici? Musi dodrzet nase pracovni naplne, pracovni pozice (asistent, vedouci), platy? Nebo se muze stat, ze z vedouciho oddeleni muze razem byt asistent, ktery zaklada treba jen data do ucetniho systemu? Musime nabizene pozice prijmout? Kdy mame v tomto pripade pravo na odstupne? Dekuji za odpoved.

Celá odpověď na otázku ZDE

10.1.2008 07:02
14.1.2008 09:32

Když je projektant v zaměstnaneckém poměru. Použije ve svém projektu výrobek určitého výrobce a ten mu nabídne odměnu ve formě procentuálního podílu na zisku. Je to vzhledem ke svému zaměstnavateli protiprávní obohacení? Správně by měl tu odměnu dostat zaměstnavatel - tedy firma a ne projektant? Nebo se mýlím? Díky předem za radu.

Celá odpověď na otázku ZDE

7.1.2008 10:11
8.1.2008 14:40

Hezký den, vedení společnosti chce uvest do pracovní smlouvy montážníkům satelitní a televizní techniky, že nesmí pracovat na vlastní živnostenský list, má na to společnost právo a pokud ano tak za jakých podmínek. Děkuji

29.12.2007 20:47
3.1.2008 10:48

Je možné dostat od zaměstnavatele okamžitou výpověď z organizačních důvodů v roce 2008? Musí mně dát odstupné za 3 nebo 5 měsíců? Musí to odstupné být napsané ve výpovědi? Může se stát, že ho neobdržím? Děkuji

Celá odpověď na otázku ZDE

17.12.2007 16:25
18.12.2007 15:51

Jsem v pracovní výpovědi,kterou jsem podala zaměstnavateli dne 1.12.2007 dohodou,s dvouměsíční výpověďní lhůtou.Prodlouží se mě tato dvouměsíční lhůta pracovní neschopností?

Celá odpověď na otázku ZDE

8.12.2007 11:19
13.12.2007 15:13

Dobrý den, prosím o radu, byl jsem dočasně v rámci "místa výkonu práce" (Praha) na jiné "místo určené na účtování cestovních náhrad" v rámci místa pracoviště, t.j. z Prahy hlavního nádraží na Odstavné nádraží Jih. Já tvrdím, že si mám účtovat kromě stravního taky cesovní náhrady, třeba MHD tam a spátky, a rovněž rozdíl času mezi pracovisky a vedoucí tvrdí, že jenom stravné náhrady. A ještě poprosím o informaci, zda-li je nutné podepsat cestovní příkaz ještě před započatím přeložení a kterým vedoucím pracovníkem. Děkuji eso@centrum.cz

Celá odpověď na otázku ZDE

 

20.2.2008 07:01
21.2.2008 09:45

Dobrý den, nejdříve vysvětlění aktuální situace. Ta vypadá následovně, můj otec vlastní byt 3+1, zde je na trvalý pobyt hlášen můj bratr. Dále pak bratr manželky vlastní by 2+0, ve kterém v současné době bydlíme já s manželkou. A teď k otázce, co je potřeba udělat, co sepsat za smlouvy, jaké jsou k nim potřeba podklady a jaké by byly daňové povinosti, aby výsledek byl následující. Já s manželkou bychom se stali vlastníky bytu 3+1 po otci a otec by se stal vlastníkem bytu 2+0?

17.2.2008 08:46
18.2.2008 14:56

Dobrý den.Mám dotaz ohledně dědictví.Zemřela matka mé manželky,manželka má čtyři sourozence.V závěti je psáno-"veškerý movitý i nemovitý majetek bude rozdělen mezi mé děti"-následuje seznam jmen a os. údajů čtyř manželčiných sourozenců-pak je odstavec a další zápis-"mám ještě jednu dceru"-a následují osob.údaje mé manželky.Úřednice která provaděla odhad ceny pozůstalosti zdělila manželce,že tímto pozbývá nároku na dědictví podle obč. zák. platného od 1.1.2008.Jsem s pozdravem,děkují za vyřízení. Stanislav Pilch

14.2.2008 07:37
18.2.2008 09:15

Přeji pěkný den. Prosím jak je to se zárukou zakoupeného staršího dražšího stroje, konkrétně traktoru. V kupní smlouvě je uvedeno, že kupující si stroj prohlédl, seznámil se s jeho stavem. Je nějaký rozdíl mezi starým např. 10 let a strojem zánovním, krátce po skončení záruční doby.

10.2.2008 09:27
11.2.2008 14:49

Dobrý den, mám nevlastního syna, který má 25 let. Nastěhoval se k nám v 18 letech a od té doby žije trvale u nás. Dům je darovací smlouvou psaný na mě, ale účty společně s manželem. Jde ošetřit pro případ dědictví, aby nevlastní syn nedědil z mého majetku.Jak ošetřit bankovní účty, aby nespadly do dědictví? Tento syn dědil již dvakrát a vždy u toho byly velké potíže. Šel by případně vydědit? Já pro něj nejsem přeci v žádnémvztahu ? Mám vlastní děti. Moc děkuji.

6.2.2008 08:05
7.2.2008 14:48

Dobrý den! Jsem třetinovým spoluvlastníkem pozemku(orná půda). Nedávno mi přišla poštou smlouva o pronájmu tohoto pozemku. Byl jsem dost překvapený, protože jsem s nikým o pronájmu nejednal.Veškerá komunikace byla pouze mezi nájemcem a jedním ze spolumajitelů, který bez toho, aby mě informoval nechal sepsat nájemní smlouvu a zároveň sebe stanovil jako garant platby daně z nemovitosti(za což bude pobírat určitou sumu peněz) a teď požaduje, abych smlouvu podepsal. Chci se tedy zeptat, jak mám dále postupovat a jestli je ta smlouva platná, když byla sepsána bez mého vědomí? Děkuji za odpověď.

4.2.2008 13:47
4.2.2008 14:07

Dobrý den.Prosím Vás mohla by jste mi napsat co vše potřebují podle nového zákona(zrušení darovací daňe) k přepisu nemovitosti,když chce otec na mě přepsat dům.Jsme úplně na začátku a moc nevíme kde začít.Předem děkuji za odpověď.

4.2.2008 11:21
6.2.2008 17:09

Dobrý den.Prosím Vás mohli by jste mi napsat co vše potřebují podle nového zákona(zrušení darovací daňe) k přepisu nemovitosti,když chce otec na mě přepsat dům.Jsme úplně na začátku a moc nevíme kde začít.Předem děkuji za odpověď.

3.2.2008 10:52
4.2.2008 12:49

Dobrý den, s bývalým partnerem vlastníme každý ideální polovinu garáže. V rámci vyrovnání jsme se původně chtěli dohodnout na tom, že od něj polovinu garáže odkoupím. Nyní ale bývalý partner o odprodeji poloviny nechce slyšet s tím, že svou polovinu garáže bude dál využívat pro svou podnikatelskou činnost (skladování zboží). Domnívám se, že mi tak znemožní garáž využívat k tomu, k čemu je určena - k parkování. Jaké mám možnosti se bránit? Navrhovala jsem střídavé užívání garáže (např. po půl roce), ale neuspěla jsem. Děkuji Maruška

30.1.2008 07:14
1.2.2008 09:10

Dobrý den pane doktore, protože jsem u několikrát využila Vašich kvalifikovaných a vždy dobrých rad, činím tak znovu. Manželé, majitelé rodinného domku , po nedávné rekonstrukci budou ještě do roku 2012 splácet půjčku. Dům vlastní již asi 30let. Mají dvě dospělé děti a dcera by si chtěla v 1.patře zařídit bydlení pro svou rodinu. Jakým způsobem lze, prosím, v současné době co nejvýhodněji vyřešit majetkovou záležitost ,co se týče poplatků a daňových dopadů: a) darovat dům dceři s tím, že vypořádání bratra určitou částkou by se zohlednilo v darovací smlouvě nebo b) prodat dům dceři, pokud to vůbec lze nebo c) vyřešit tuto záležitost již nyní v závěti - jako dědičku určit dceru s tím, že syna opět nějak vypořádá ? Protože od 1.1.2008 se údajně změnily výše některých poplatků (dědický, darovací ??), mohl byste nám prosím poradit, jak byste v takovém případě postupoval např. Vy ? Děkuji předem a chtěla bych Vám ještě soukromě popřát v novém roce hlavně hodně zdraví a elánu při poskytování této opravdu super služby. Zdraví Krestová

28.1.2008 08:48
28.1.2008 18:33

Dobrý den, mám labradorského retrívra, matka s PP, otec bez PP. Chodím s ním do přírody. Na louce nebo na poli ho pustím na volno, aby se vyběhal, v lese jde buď u nohy nebo se pohybuje v okruhu 10m, pokud je třeba, dám ho na vodítko. Zvěř nehoní, nevzdaluje se ode mne a na zavolání vždy přiběhne. Přesto jsem neustále neurvale napadám různými lidmi v zeleném nebo v montérkách, asi myslivci, nevím nepoznám to, že ho musím mít pořád na vodítku a tak. Chovají se většinou opravdu hodně odporně, přestože není k tomu důvod. Proto jsem ho začal pouštět jen na louce nebo na poli. Ale i tam jsem neustále těmito lidmi napadán (navíc jsem tam zdaleka vidět). Myslel jsem, že pokud je pes pod mojí kontrolou, tak ho krátkodobě můžu mít na volno (je to lovecké plemeno). Má mezinárodní očkovací průkaz, je očipován a řádně přihlášen na městském úřadě a zaplacen poplatek. Pokud chci, aby se opravdu vylítal, pouštím ho na poli. Mohli byste mi prosím poradit, kde ho můžu podle zákona pustit, abych něco neporušoval ? V Lesním zákoně a v Zákoně o myslivosti jsem nic moc konkrétního nenašel. Je to pro nás důležité. Děkuji.

Celá odpověď na otázku ZDE

26.1.2008 13:05
28.1.2008 16:16

Dobrý den, někde jsem se dočetl, že pokud mám písemnou smlouvu o zapůjčení peněz na dobu určitou, 5 let, musím ji za 3 roky obnovit, neboť tak to je v zákoně a potom smlouva platí dalších 10 let. Prosím jak to je se smlouvami o zapůjčce peněz. Děkuji Ota P.

25.1.2008 07:30
28.1.2008 16:09

Dobrý den.Chceme si s přítelkyní pořídit společný byt,ale ona nemá dost financí na tak budu celou částku financovat já úspory+úvěr. Každý máme vlastní účet a já budu nadále kromě hypotéky platit i provoz bytu (služby+energie) a ona jídlo a běžné potřeby (drogerie,...). Provoz bytu a běžné potřeby budou oboje cca stejné (asi 6000,-/měsíc). A můj dotaz: Pokud se v budoucnu vezmeme a hypotéku již doplatím jako manžel (ostatní poplatky budme platit společně), má v případě rozchodu moje přítelkyně (manželka) nárok na část bytu? Nebo je nemovitost i po rozchodu 100% moje.Nechci nic přivolávat,ale chci být informován. Děkuji.Aleš Malý

21.1.2008 08:07
22.1.2008 11:49

Dobrý den, před cca 15 lety jsme byli s manželem soudně rozděleni majetkem-bylo nám zrušeno bezpodílové vlastnictví. Oba jsme podnikali a během doby jsme nakoupili jak firemní,tak i soukromé domy a všechny jsou napsány na manžela. Mám v případě našeho rozchodu nárok na polovinu tohoto majetku ? Děkuji za odpověď.

19.1.2008 11:58
21.1.2008 14:48

Dobrý den, s přítelem jsme si koupili byt na hypotéku 700 000,- Kč a období fixace nám končí v příštím roce. V období konce fixace chceme převést vlastnictví k nemovitosti současně s hypotékou na mé rodiče a vzít si novou hypotéku na rodinný dům. Příjmy rodičů jsou dostatečné a souhlasí s tím, že se stanou vlastníky bytu a budou splácet hypotéku k bytu vázanou. Zajímalo by mě, zda je možné jim tento byt darovat s hypotékou a být tak osvobozeni od darovací daně. Nebo jaký je jiný nejjednodušší způsob předání vlastnictví k bytu, abychom my ani oni neplatili daně. Děkuji

18.1.2008 08:11
18.1.2008 14:55

Dobrý den, hodlám koupit byt v os. vl., kde současní majitelé (a možná i další osoby)mají nahlášeno trvalé bydliště. Je nutné aby se odhlásili předtím než byt koupím? Mám obavy,abych se nedostal do problémů - např. že jim budu muset hledat náhradní bydlení, nebo něco podobného, až bude byt můj.Předem děkuji za odpověď. Aleš Malý

7.1.2008 08:11
8.1.2008 12:57

Prosím o odpověď. V dědickém řízení bylo rozhodnuto, že mi má bratr do 2 měsíců od nabytí právní moci vyplatit vyšší obnos peněz (2 měsíce byly bratrem a jeho právním zástupcem navrženy). Částka mi však doposud nebyla vyplacena. Po mé telefonické urgenci bratr řekl, že nemá peníze a že mi bude splácet max. 2000 Kč měsíčně. Myslím si, že mám právo požadovat splacení celé částky najednou (2tis. jsou vzhledem k celkové částce směšné).S bratrem bohužel dobré vztahy nemám. Děkuji za odpověď.

31.12.2007 10:53
3.1.2008 10:56

Dobrý den, může podat žalobu na neplatnost výpovědi z bytu i sám nájemník, t.j. bez právního zastupování? A kolik činí poplatky soudu a jak se platí? Děkuji. Pokorná

18.12.2007 14:20
18.12.2007 15:55

Dobrý den, Máme s manželem zúžené společné jmění manželů tak, že vše co každý z nás získá bude pouze jeho osobním majetkem. Manžel zdědil po matce malý byt v osobním vlastnictví. Tento byt je pouze jeho. Nyní jsme dostali z tohoto důvodu tříměsíční výpověď z nájmu bytu od vlastníka činžovního domu. Ale já nic nevlastním. Co mohu dělat? Děkuji. Pokorná

13.12.2007 07:08
14.12.2007 10:41

dobrý den, můj přítel je příslušník EU, nemá žádné povolení k pobytu , protože je nepotřebuje. Chce si koupit rodinný domek , je to možné z hlediska našich zákonů??? Děkuji za možnou odpověď, p.R.

12.12.2007 07:18
13.12.2007 15:21

Dobrý den, mám dotaz ohledně zřízení věcného břemena v souvislosti s vedením vodovodní přípojky na pozemku souseda. Jaký je rozdíl ve zřízení věcného břemena bezúplatně a zřízení věcného břemena za úplatu. Je nějaký sazebník, který stanovuje výši úplaty za zřízení věcného břemena nebo si můžeme stanovit výši dohodou? Děkuji. P.CH.

Na svém středečním zasedání vláda schválila změnu zákona o podnikání na kapitálovém trhu a dalších zákonů. Změny jsou prováděny v důsledku transpozice některých směrnic Evropských společenství v oblasti finančního trhu, zejména směrnice o trzích finančních nástrojů ("MiFID") a příslušné prováděcí směrnice. Transpozice těchto předpisů přináší pro fungování kapitálového trhu v České republice nejzásadnější změny za posledních deset let.


"Cílem Ministerstva financí bylo zlepšit podmínky na našem finančním trhu a zároveň příliš nezatížit účastníky trhu," říká náměstek ministra financí Milan Šimáček.

Předmětné směrnice nově upravují rozsah investičních služeb a investičních nástrojů. "Například je nově mezi hlavní investiční služby zařazeno investiční poradenství, což znamená, že oproti současnému stavu bude moci nadále poskytovat poradenské služby pouze osoba s příslušným povolením. Dále mezi deriváty budou zařazeny prakticky všechny druhy derivátů, včetně komoditních derivátů. Tyto druhy obchodů tak budou také nabízeny pouze obchodníky s příslušným povolením, což povede k vyšší ochraně investorů," uvádí výčet změn Milan Šimáček.

Změn doznává zejména úprava poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry. "Podstatně rozsáhlejší než doposud je úprava pravidel pro jednání se zákazníky např. je doplněna tzv. kategorizace zákazníků na profesionální a neprofesionální a dále pravidla hodnocení vhodnosti investičních služeb a investičních nástrojů pro daného zákazníka. Poměrně detailně je také upraveno informování zákazníka a pravidla pro nakládání s jeho  pokyny," vysvětluje Milan Šimáček.

Novela přináší poměrně velké změny také v oblasti organizovaných trhů s investičními nástroji. Nově se zavádí jednotný režim pro regulovaný trh s investičními nástroji a pro jeho organizátora, tzn. není rozlišován trh burzovní a mimoburzovní. Další novinkou je zavedení tzv. vícestranného obchodního systému, jakožto speciální formy trhu s investičními nástroji, pro který jsou stanoveny nižší požadavky oproti trhu regulovanému. Tento vícestranný obchodní systém může provozovat jak organizátor regulovaného trhu, což jsou dnes v České republice Burza cenných papírů Praha a RM-Systém, tak obchodník s cennými papíry. Podstatnou změnou je též rozšíření požadavků na  transparentnost trhů tím, že se budou uveřejňovat informace o nabídkách a poptávkách po investičních nástrojích a výsledky provedených obchodů.

Schválení parlamentem a účinnost této novely se předpokládá do poloviny letošního roku. U účastníků kapitálového trhu, zejména obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů a organizátorů trhů, vyvolá novela potřebu provedení řady změn a úprav. "Podle našich informací se finanční instituce na změny vyvolané novelou připravují intenzivně již řadu měsíců, takže schválení zákona pro ně nebude rozhodně novinkou," říká Milan Šimáček.

Informační a  Poradenské Centrum

 

Některé účetní aspekty a pomůcky

Důležité rejstříky a odkazy

Cestovní náhrady        ~      Česká národní banka
   ~ směrové kódy bank
   ~ konst. symboly při platbě v ČR mezi dvěma tuzemci
      v čes. korunách
(PODLE SYMBOLU)~(PODLE ÚČELU)
   ~
konst. symboly při platbě v ČR mezi tuzemcem a cizozemcem v českých korunách
   ~
platební tituly při platbě v ČR nebo do zahraničí mezi
      tuzemci nebo cizozemci v cizí měně
   ~
platební tituly podléhající oznamovací povinnosti

 

Nejlevnější povinné ručení
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
Peněžní fondy Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondyPojištění osob Finanční poradna
Kapitálové životní pojištění Investiční životní pojištění Rizikové životní pojištění Úvěrové životní pojištění
Důchodové pojištění Úrazové pojištění Pojištění majetku Pojištění bytů a rodinných domků Pojištění chalup a chat Pojištění domácností Peníze Výpočty kalkulačky
Rust

Rust

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one